UFKL
ÚFKL    IBP    SCI.MUNI    MUNI    CEITEC    Biofyz. Centrum    NCBR    Cesky  
poslední aktualizace Wednesday, 02-Oct-2019 15:52:39 CEST
stránky od 1.9.2011 navštívilo:

obor BIOFYZIKA <— program FYZIKA ­<— Přírodovědecká fakulta <— Masarykova univerzita


Obor Biofyzika je na Přírodovědecké fakultě MU soustředěn na dvě základní témata tohoto hraničního oboru, jako jsou fyzikální zákonitosti významné pro základní biologické děje a působení fyzikálních faktorů na organismy a jejich složky. Zvláštní pozornost je věnována studiu konformace a fyzikálně­‐chemických vlastností nukleových kyselin a bílkovin, jejich vzájemných interakcí, interakcím s dalšími nízkomolekulárními biologickými látkami (zejména s kancerostatiky) a vlastnostem biomakromolekul ve fázových rozhraních. Obor je také zaměřen na studium působení fyzikálních činitelů vnějšího prostředí (ultrazvuku, elektromagnetického pole, plasmatu, UV a ionisujícího záření) na biologické objekty. K využívaným metodám patří zejména: spektroskopie (cirkulární a lineární dichroismus, fluorescence, NMR, Röntgenová difrakce a Ramanův rozptyl), kalorimetrie, elektrochemické metody (impedanční spektroskopie, voltametrie, pulsní polarografie), elektroforéza, metody radiační biofyziky a počítačové modelování struktur biologicky významných molekul, cytometrie s vysokým rozlišením.

 
Kromě připravenosti pokračovat v magisterském studiu, k níž je směrován primárně, se absolvent dobře uplatní v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, v laboratorních provozech a firmách, specializovaných laboratořích, meteorologických institucích, institucích využívajících informatiky, chemických, biochemických a biologických laboratorních metod, v lékařských laboratořích apod.

 
biofyzika

 
OP VpK logo

 
 


(c) Ústav fyziky kondenzovaných látek                             index.shtml změněn / changed on 22.02.2017