UFKL
ÚFKL    IBP    SCI.MUNI    MUNI    CEITEC    Biofyz. Centrum    NCBR    Cesky  
poslední aktualizace Wednesday, 02-Oct-2019 15:52:39 CEST
stránky od 1.9.2011 navštívilo:

Vyhlášení soutěží na jarní semestr akademického roku 2018/2019 English version under construction
 
Obecná pravidla:
 1. Soutěží se smí účastnit studenti Masarykovy univerzity zapsaní do prezenční nebo kombinované formy oboru Biofyzika, Lékařská fyzika, Biofyzikální chemie, směr Molekulární biofyzika, směr Aplikovaná biofyzika, Biomolekulární chemie, Strukturní chemie a doktorského studijního programu Biofyzika a Biomolekulární chemie a příbuzné obory se strukturně biologickou nebo biofyzikální tématikou.
  Students enroled in fields of study related to Biophysics, Biophysical chemistry, Molecular biophysics, Applied biophysics, Biomolecular chemistry, Structural chemistry and doctoral programmes of Biophysics, Biomolecular chemistry, and related fields of study or research are elligible to apply.
 2. Soutěžní lhůta začíná 28.02.2019 a končí 09.04.2019 ve 23:59. Návrhy podané mimo soutěžní lhůtu nebudou brány v potaz. Návrhy soutěžních projektů je třeba podat prostřednictvím úschovny informačního systému Masarykovy univerzity Mgr. Karlu Kubíčkovi, Ph.D. (s elektronickými nebo naskenovanými podpisy v místech, kde třeba).
  The competition starts on 28.02.2019 and applications can be send till 09.04.2019 ve 23:59. Applications submitted after this time frame will not be evaluated. Projects for the biophysical competition should be send via File Depository of IS MUNI adressed to Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. (with electronic or scanned signatures where applicable).
 3. Účast v soutěžích je dobrovolná.
  Sumbitting apllication for the Biophysical competition is fully voluntary.
 4. Účastnit soutěže se mohou jen jednotlivci.
  Only application from individual students is elligible.
 5. Výsledky soutěže ve všech kategoriích budou vyhlášeny do 02.05.2019 (Bc a Mgr) a 09.05.2019 (PhD) na webových stránkách Biofyziky (zde)
  Results of the competition in all categories will be published on May 2 (bachelor and master category) and May 9 (PhD category) on the web-page of Biophysics (here)
 6. Předkládané návrhy/projekty budou posuzovány komisí sestávající z následujících členů (v abecedním pořadí):
  The projects will be evaluated by following committee (in aphabetical order)
  • Mgr. Karel Kubíček, Ph.D.
  • Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.
  • PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.
  • Mgr. Marek Šebesta, Ph.D.
  • doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D.
 7. Soutěž je rozdělena do tří kategorií: A) bakalantský projekt, B) diplomantský projekt, C) doktorandský projekt
  Applicants can submit their projects in one of the categories (based on current study level; if studying multiple fields/programmes always the highest achieved degree applies): A) bachelor category, B) master of science category, C) doctoral category
 8. Student se smí přihlásit do kategorie v souladu se svým studiem. V případě, že je student zapsán do více programů a/nebo oborů, jako rozhodné se považuje nejvyšší studium.
  Students apply according to their highest achieved degree.
 9. Výherci budou vybráni dvoukolově - nejprve budou vybrány tři nejlepší projekty v každé kategorii, autoři a názvy projektů budou uveřejněny na webových stránkách biofyziky. Autoři těchto vybraných projektů budou vyzváni členy hodnotící komise k přípravě cca 15 minutové prezentace. O konečném pořadí vybraných projektů rozhodne prezentace výsledků v rámci semináře F7790/CC060.
  Evaluation of the projects is done in two rounds - in the first round three best projects in each category will be selected and anounced together with the project title on the web of Biophysics. Authors of these three projects in each category will prepare presentation in the length of 15 minutes and the final ranking will be made after these presentations that will be part of seminar series of F7790/CC060.
 10. Soutěž může skončit bez vítězů.
  Organizers of the competition reserve the right to end up the competition without winners.
 11. Návrh projektu sestává z:
  Each project consists of following parts:
  i) projektu s biofyzikální/strukturně biologickou tématikou v rozsahu max. 5 400 znaků, včetně mezer a obrázků a všeho souvisejícího s projektem (3 normo strany) s minimální velikostí písma 11. Projekt musí obsahovat úvod do problematiky, metodologie, dosažené výsledky, závěr a reference na použitou literaturu.
  i) project in the field od biophysics/structural biology, max leght 5400 characters (with spaces) and pictures and all relevant to the project (3 standard pages) with minimal font size 11 pts. Project has to contain: Introduction, methodology, Results, Conclusion, and References.
  ii) strukturovaný životopis v rozsahu max. 2xA4.
  ii) CV, max 2xA4.
  iii) čestné prohlášení, že předložené materiály byly vypracovány samostatně, s použitou literaturou a se souhlasem vedoucího práce, datum, místo a podpis autora projektu a podpis vedoucího/školitele.
  iii) Declaration that submitted materials were prepared solely by the applicant, with the use of literature and resources listed as References, and with agreement of the supervisor, date, place, signature of the applicant and the supervisor.
 12. Vybrané projekty budou prezentovány v rámci semináře F7790/CC060. Prezentace musí být v rozsahu 10+5 minut.
  Selected projects will be presented as part of the seminar F7790/CC060. Presentation will be strictly in format 10+5 minutes.
 13. Projekty i prezentace musí být vedeny v anglickém jazyce.
  Only projects written in simple and comprehensible English will be accepted. Other languages are not allowed. Presentations should be prepared in English as well.
 14. Výherci obdrží stipendium ve výši:
  Prize-money for winners in each category will be paid in CZK as follows:
  • 12.500,-Kč; 6.000,-Kč a 3.000,-Kč za 1., 2. a 3. místo v uvedeném pořadí v bakalantské kategorii.
   12.500,-CZK; 6.000,-CZK, and 3.000,-CZK for the 1st, 2nd, and 3rd place in the bachelor category, respectively.
  • 15.000,-Kč; 7.500,-Kč a 4.000,-Kč za 1., 2. a 3. místo v uvedeném pořadí v diplomantské kategorii..
   15.000,-CZK; 7.500,-CZK, and 4.000,-CZK for the 1st, 2nd, and 3rd place in the master of science category, respectively.
  • 35.000,-Kč; 10.000,-Kč a 5.000,-Kč za 1., 2. a 3. místo v uvedeném pořadí v doktorandské kategorii.
   35.000,-CZK; 10.000,-CZK, and 5.000,-CZK for the 1st, 2nd, and 3rd place in the PhD category, respectively.
 15. Prezentace proběhnou v termínu 09.05.2019 od 14.00 (Bc. a Mgr.) a 16.05.2019 (Ph.D.) v rámci semináře F7790/CC060.
  Presentations will be presented on May 9 starting at 2PM (Bc. a Mgr.) and May 16 (Ph.D.) as part of the NCBR/Biophysics seminar.

 
 


(c) Ústav fyziky kondenzovaných látek                             souteze.shtml změněn / changed on 08.03.2019