MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Katedra fyziky pevné fáze PřF

 

a

 

FVS JČMF

 

 

 

OPTICKÉ VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

V ZÁKLADNÍM VÝZKUMU A APLIKACÍCH

 

 

IX. konference

 

 

26. - 28. června 2000

B R N O

 

 

 

 

Program konference

 

26. června 2000 - pondělí

 

 

 8.00  Prezentace účastníků

10.00  Zahájení konference

10.15  Luminiscenční vlastnosti struktur s kvantovými tečkami (J. Oswald,          E.Hulicius, FzÚ AV ČR Praha)

11.00  Spektroskopie 2D heterostruktur v elektrickém a magnetickém poli

       (J. Soubusta, Spol.lab.optiky AV ČR a UP Olomouc

11.45  Absorpční hrana heterostruktur GaNAs(InAs)/GaAs

       (J. Šik 1, M. Schubert 2, V. Gottschalch 3,

       {1}KFPF, PřF MU Brno,

       {2} Dept. of Electrical Engineering, University of Nebraska,

       Lincoln, USA, {3} Faculty of Chemistry and Mineralogy,

       University Lepzig, Lepzig, Germany)

 

Polední přestávka

 

14.00  Studium anomálií v infračervených spektrech vysokoteplotních

       supravodičů (V. Železný, FzÚ AV ČR Praha)

14.45  Optická odezva vysokoteplotních supravodičů v infračervené

       oblasti: závislost na polarizaci světla a závislost na

       koncentraci děr v kuprátových rovinách (D. Munzar,

       KFPF PřF MU Brno)

 

Přestávka

 

16.00  Fotoluminiscence krystalického křemíku a slitin křemíku a

       germania  (M. Líbezný, Tesla Sezam, Rožnov p. Radh.)

16.45  Šíření elektromagnetických vln v anizotropních vrstvách

       (F. Staněk, T. Kreml, J. Pištora, O. Bárta,

       IF VŠB-TUO Ostrava-Poruba)

17.00  Souvislost elektrooptického koeficientu r_33 se složením

       APE:LiNbO_3 vrstvy (Z. Brychta 1,

       P. Nekvindová 2, J. Špirková 2 a J. Červená 3,

       {1}KME FE ČVUT Praha, {2}ÚACH VŠCHT Praha, {3}ÚJF Řež)

 

 

27. června 2000 - úterý

 

 9.00  Optické vlastnosti nízkodimenzionálních struktur na bázi křemíku

       (J. Dian 1, J. Valenta 1, K. Luterová 2,

       T. Holec 3, J. Jelínek 3, I. Pelant 2, {1}KchFO UK Praha,

       {2}FÚ AV Praha, {3}KACH UK Praha)

 9.45  Studium velmi tenkých vrstev na křemíku pomocí elipsometrické a

       rentgenografické metody (F. Lukeš, M. Meduňa, KFPF PřF MU Brno)

10.30  Struktura a optické vlastnosti skel systému Ge-Ga-Se dotovaných

       praseodymem a dysprosiem (B. Frumarová 1, P. Němec 2,

       M. Frumar 2, J. Osvald 3 a M. Vlček 2, {1}Spol.lab.CHPL AV ČR

       a Univerzity Pardubice, {2}KOAnCH

       FCHT Univerzita Pardubice, {3}FzÚ ČR Praha)

 

Přestávka

 

10.45  Struktura a optické vlastnosti vrstev chalkogenidů As

       připravených metodou spin coating (M. Vlček, M. Stuchlík,

       KOAnCH FCHT Univerzita Pardubice)

11.00  Optické vlastnosti monokrystalů Bi_{2-x}Sb_xSe_3

       (Č. Drašar, Z. Cimpl, Univerzita Pardubice)

11.15  Příprava aktivních vlnovodů ve skleněných podložkách difúzí

       iontů mědi (P. Nebolová 1, P. Nekvindová 1, V. Peřina 2,

       I. Jirka 3 a J. Špirková 1, {1} ÚACH VŠCHT Praha,

       {2}ÚJF AV ČR Řež, {3}ÚFCH AV ČR Praha)

11.30  Zařízení k in situ sledování plošné homogenity růstu tenkých

       neabsorbujících vrstev (M. Urbánek, J. Spousta,

       T. Šikola, J. Zlámal, J. Jiruše, R. Chmelík, ÚFI FSI VUT Brno)

 

Polední přestávka

 

14.00  Exkurze

 

28. června 2000 - středa

 

 9.00  Fotovoltaické články na kvantových strukturách

       (J. Toušková, J. Toušek, KMF MFF UK, Praha)

 9.45  Fotovoltaická a fotoluminiscenční měření na strukturách s

       kvantovými tečkami

       (J. Toušková, E. Samochin, J. Toušek, KMF MFF UK Praha;

       E. Hulicius, J. Pangrác, J. Oswald, K. Melichar, FzÚ AV ČR Praha)

 

Přestávka

 

10.30  Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanokrystalů

       (P. Němec, F. Trojánek, J. Kudrna, P. Malý, MFF UK Praha

11.15  Příprava a fotoluminiscenční vlastnosti ZnS a CdS nanostruktur

       (D. Nižňanský 1, J. Buršík 1, G. Kopitkovas 2,

       J. Valenta 3, I. Pelant 4, J. Dian 3, {1}ÚACH AV ČR Řež,

       {2}ÚMAV Univerzita Vilnius, {3}KchFO UK Praha, {4}FzÚ AV Praha)

11.30  Ramanův rozptyl v tenkých vrstvách LiCo0_2 *)

       (V. Vorlíček, J. Přidal, J. Prachařová, V. Gregor, FzÚ AV ČR Praha)

11.45  Anharmonické efekty v Ramanových spektrech AlPO_4

       (I. Gregora 1, N. Magneron 2, P. Simon 2, {1}FzÚ AV ČR Praha,

       {2}CRMHT-CNRS Orléans, France)

12.00  Zakončení konference

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

 

1.  Konference se koná ve dnech 26. - 28. června 2000 v areálu

    přírodovědecké fakulty MU, Brno, Kotlářská č. 2, pavilon č. 6.

 

2.  Ubytování je zajištěno na základě závazné přihlášky ve

    vysokoškolských kolejích  - Kounicova 50, Brno. K přírodovědecké

    fakultě od autobusového nádraží (kolem nádraží ČSD) je spojení

    linkou tramvaje č. 12.

 

3.  Cestovné a ubytování hradí účastníkům vysílající organizace.

 

4.  Účastnický poplatek je stanoven 500,- Kč, v této částce jsou zahrnuty

    organizační náklady konference a tisk sborníku.

 

5.  Přednášející budou mít k dispozici zpětný projektor.

 

6.  Prezentace účastníků konference je 26. června 2000 od 8.00 hod. do

    10.00 hod. na přírodovědecké fakultě MU, pavilon č. 6 - fyzika,

    1. poschodí.