Úvod

 

 

 

Tato práce se zabývá demonstračními experimenty ve fyzice, které mají důležitou a nezastupitelnou roli v kurzech obecné fyziky na gymnaziální i základní univerzitní úrovni. Demonstrační experiment je ve výuce často zastoupen jen velmi okrajově. Výklad demonstračního experimentu zůstává často jen na kvalitativní úrovni i tam, kde by mohl být podložen elementárním výpočtem. Úskalím kvalitativního výkladu je však často jeho fyzikální nesprávnost. S nesprávnou interpretací bývá spojena i nevhodná realizace experimentu. Práce je sestavena ze tří demonstračních experimentů z mechaniky, jejichž průběh se může jevit jako neočekávaný s důrazem na jejich důslednou fyzikální interpretaci a elementarizovaný výklad, řazených od nejjednodušší k nejsložitější. Úlohy jsou koncipovány tak, aby byla zachována struktura: