Josef Sahánek (18.2.1896 – 21.3.1942)

 

narozen 18.2.1896 v Praze- Žižkově, doktor přírodních věd, habilioval se na

MU dne 3.4.1929, venia docendi z experimentální fyziky rozšířena též na

českou vysokou školu technickou v Brně, jmenován mimořádným bezplatným profesorem

experimentální fysiky  dne 31.7.1934, dopisující člen Král. české spol. nauk,

řádný člen Moravské přírodovědné společnosti, mimořádný profesor technické

fyziky na Štefánikově technice v Turč. Sv. Martine, Brno, Kotlářská 2

 

Recenze:

- Dr. K. Teige: Fysika krátkých elektromagnetických vln, ČPPMF 62, 370-380, 1933

(dlouhá kritika); potom daląí polemika s K. Teigem o Sahánkově teorii vzniku krátkých elektromagnetických vln v ČPPMF 63, 57-64, 122-127, 1934

- Dr. František Nachtikal, Technická fysika, k tomu následná polemika, ČPPMF 67, 1938

- J. Strnad, Technika zvukového filmu, ČPPMF 70, 1941

- Doc. Fr. Schacherl, Nitro atomů, tamtéž

- roku 1941 člen redakční rady ČPPMF

 

ČPPMF, 71, 1946, Josef Velíšek, nekrolog

            Dne 23. března 1942 zemřel v Mauhausenu k smrti utýrán nacistickou zběsilostí jeden z nejvýznamnějších českých fysiků naąí doby, Dr. Josef Sahánek, profesor technické fysiky a přednosta I. fysikálního ústavu Vysoké školy technické dra E. Beneše v Brně, člen redakční rady našeho časopisu. Narodil se 18. února 1896 v Praze XI. Studia středoškolská  ukončil zkouškou dospělosti v roce 1914 na vyšší reálce na Žižkově, načež studoval v letech 1914 až 1918 na filosofické fakultě KU v Praze obor matematiku - fysiku. Ve studijním roce 1917-1918 byl též řádným posluchačem oboru pojistné matematiky na Vysokém učení technickém v Praze.

            Od 1. října 1918 do 30. září 1921 byl asistentem fysikálního ústavu na brněnské technice. V této době nabyl aprobace pro učitelství na středních školách pro obor mat.-fys. Dne 1. října 1921 nabyl doktorátu věd přírodních na přír. fakultě KU v Praze na základě disertace: "Denní variace směru větru v Brně", ve které zpracoval část materiálu meteorologické stanice připojené k fysikálnímu ústavu brněnské techniky.

            Od 1. října 1921 do 30. září 1927 byl asistentem fysikálního ústavu přírodovědecké fakulty MU v brně a když dnem 1. září 1927 byl ustaven prozatímním profesorem na I. čsl. reálce v Brně, zůstal na universitě dále jako asistent nehonorovaný. Na základě pověření přednáškami o fysice pro veterináře na Vysoké ąkole zvěrolékařské v Brně v roce 1929 získal placenou dovolenou na střední ąkole, kterou si podržel až do jmenování profesorem na vysoké škole.

            Dne 3. dubna byl potvrzen za docenta experimentální fysiky na přír. fakultě MU v Brně na podkladě habilitačního spisu: "Výklad vzniku ultrakrátkých elektromagnetických vln v elektronových lampách". V téže době by Sahánek pověřen po úmrtí ředitele fysikálního ústavu přírodovědecké fakulty MU, prof. B. Macků, suplováním přednášek a laboratorních cvičení druhé profesury na této fakultě. Vedle toho konal svoje docentské přednášky o vybraných statích z fysiky a v rámci učebního příkazu přednášky o fysice pro přírodovědce.

            Od 1. září 1930 byl ustanoven definitivním profesorem na střední škole s ponecháním placené dovolené. Třebaže už v listopadu byl navržen za druhého profesora experimentální fysiky na přír. f., byl teprve 31. července 1934 jmenován následkem systemizačních omezení bezplatným profesorem MU. V roce 1933 podrobil se habilitačnímu řízení na brněnské technice a příslušná venia docenti pro obor technické fysiky byla mu ministerstvem potvrzena dne 26. května 1934.

            S účinností od 1. července 1938 byl Sahánek jmenován mimořádným profesorem technické fysiky na Štefánikově vysoké technické škole v Košicích. V pohnutém roce 1939 byl na návrh profesorského sboru Benešovy techniky v Brně jmenován profesorem technické fysiky  a přednostou I. fysikálního ústavu této vysoké školy. Ujal se ihned na počátku zimního semestru tohoto úřadu a v den, kdy měl oficielně převzít vedení svého ústavu, dne 17. listopadu 1939, byly vysoké školy zavřeny.

            Jako asistent profesora Vladimíra Nováka na brněnské technice byl Sahánek pověřen také prováděním všech potřebných pravidelných měření na meteorologické stanici připojené k tomuto ústavu, což jej přivedlo k tomu, aby se podrobněji zabýval meteorologií. Z vlastní vědecké práce v tomto oboru vzešla pak jeho zmíněná doktorská práce. Za svého působení jako asistent fysikálního ústavu př.f. MU byl Sahánek pověřen především pracemi spojenými se zařizováním a budováním tohoto ústavu. Bylo u třeba vybírati a přezkoušeti četné fysikální aparáty kupované pro vybavení tohoto nového ústavu a vedle toho navrhovati konstrukci a říditi zhotovování četných fysikálních  přístrojů pro praktická cvičení a přednáškové demonstrace ve společných mechanických dílnách fakulty. V tomto oboru svěřila př.f. Sahánkovi s plnou důvěrou zcela samostatné vedení vąech prací. Pro svědomitého asistenta to byla práce velmi vyčerpávající. Stála Sahánka, pro tuto práci velmi zaníceného, sice velmi mnoho času, vyzbrojila jej však mimořádně rozsáhlými zkušenostmi experimentálními a manuelními dovednostmi.

            V této době upíral už Sahánek svoji pozornost k radioelektřině, disciplině to, která se tehdy začala rozvíjeti. Brzo také se dal do vlastní experimentální původní práce. Ústředním problémem Sahánkovy samostatné činnosti se stalo buzení netlumených elektromagnetických vln s hlediska energetického. V roce 1924, kdy publikoval svoji první vědeckou publikaci o buzení ultrakrátkých netlumených vln, bylo ve světové literatuře o tomto problému uveřejněno teprve nemnoho prací.

            Ve své práci: "Hertzovy vlny vysílané elektrickým obloukem", Spisy 45, 1924 ukázal Sahánek, jak se budí obloukem mezi měděnou chlazenou kathodou a uhlíkovou anodou elektromagnetické vlny kratší jednoho metru.

            V pojednání: " Výklad vzniku krátkých elektromagnetických vln v elektronových lampách", Spisy 51, 1925 popsal Sahánek novou  methodu buzení metrových vln. Anodě se tu udělí napětí některého  bodu kathody tím, že se spojí dosti velkým odporem s mřížkou. Mřížka jest tu na kladném napětí vůči kathodě. Na rozdíl od methody Barkhausen - Kurzovy se tu mění vlnová délka změnami oscilačního systému a nemění se změnami mřížkového napětí. Sahánek v této práci vybudoval teorii buzení těchto oscilací, která vedla k některým důsledkům, jež byly na několika lampách přezkoušeny a potvrzeny. Zkrácený obsah této práce vyšel pod názvem: "Theorie der Erzeugung von sher kurzer elektromagnetischen Wellen", Physikal. Zeitschr. 26, 368 - 376, 1925.

            Theorie vybudovaná v předchozí práci byla rozšířena na jiné podmínky pracovní v pojednání: "Výklad vzniku krátkých elektromagnetických vln v elektronových lampách, část II., Spisy 92, 1928. V této práci ukázal autor, že buzení metrových vln methodou Žáčkovou se dá vysvětlit stejně jako buzení vln methodou Barkhausen- Kurzovou, že také dioda může býti zdrojem ultrakrátkých vln, bude-li při válcovém uspořádání kathoda elektrodou vnější, a že za určitých podmínek se dají buditi ultrakrátké vlny užitím elektrod rovinných. Konečně tu ukázal Sahánek, že ke každému užitému napětí přísluší řada oborů vln, které lze buditi. Sahánek tam mohl vysvětliti četná pozorování experimentální, která do té doby učinili jiní autoři. Některé důsledky přezkoušel pokusně. Zavedl pojem inverse charakteristiky, na kterém později Hollmann propracoval theorii buzení vln. Práce tato vyšla pod názvem: "Theorie der Erzeugung von sehr kurzer elektromagnetischen Wellen mittels Elektronenröhrren. II.T." PZ 29, 640-654, 1928.

            V daląí práci: " Buzení krátkých elektromagnetických vln dvojmřížkovými lampami", Spisy 120, 1929, ukázal Sahánek, ľe také dvojmřížkovými lampami jest možné buditi ultrakrátké vlny. Použije-li se druhá mřížka stejně jako anoda při Barkhausen-Kurzově, dá s změnami napětí na vnější elektrodě zvýšiti výkon oscilací proti triodě. Aplikací dříve vypracované theorie na tento případ odvodil Sahánek početní vztah  mezi výkonem a napětím vnější elektrody. Experimenty vedly k uspokojivému souhlasu s theorií.

            V pojednání: "K problému buzení netlumených elektromagnetických vln", Spisy 126, 1930, vyložil methodu dynamických charakteristik, kterou vysvětlil v předcházejících pracích vznik vln ultrakrátkých, i normální způsoby buzení elektromagnetických vln elektronovými lampami. I tuto existují pro daná napětí určité obory buditelných kmitočtů. Na hranicích těchto oborů nastává inverse dynamické charakteristiky , stoupající se mění v klesající nebo klesající ve stoupající. Dále tu Sahánek ukázal, že při rozkmitu střídavého napětí mezi kathodou a anodou větším než polovina žhavícího napětí dají se buditi ultrakrátké vlny i užitím rovinných elektrod.

            V krátkém pojednání: "Einige Bemerkungen zum Problem der Erzeugung sehr kurzer elektromagnetischen Wellen, Zeitschr. f. Hochfreqenztechnik 38, 78-80, 1930, podal souhrn důsledků své theorie dynamických charakteristik a jejich srovnání s novějšími experimentálními výsledky.

            V pojednání:" Buzení Hertzových vln diodami", Spisy 158, 1932, které vyšlo také  pod názvem: "Die Erzeugung Hertzscher Wellen mittels Dioden", PZ 33, 693-703, popsal autor diodu, jejíž kathoda tvoří válcovou elektrodu o větším poloměru než anoda, která, jak vyplynulo z theorie ultrakrátkých charakteristik, že ultrakrátké vlny se musí dáti buditi také diodami, skýtá intensivní oscilace.

            V práci : "Buzení ultrakrátkých elektromagnetických vln elektromagnetickou resonanční brzdou elektronů", Spisy 246, 1937, popsal Sahánek novou cestu k přeměně energie stejnosměrného proudu v energii vysokofrekventní. Elektrony uvedené do pohybu stejnosměrným napětím jsou účinkem vhodného magnetického pole prohnány po cyklických drahách, na nichž se jejich pohybová energie mění v energii oscilační.

            V práci: "Jednoduchý vysílač pro vlny od 3 do 1 metru", ČPPMF 59, 181-188, 1930, popsal jednoduchý oscilátor v zapojení Barkhusen-Kurzově, který jest napájen z osvětlovací sítě. Sahánek konstruoval se svým asistentem jednoduchou přenosnou aparaturu k demonstraci všech důležitých vlastností vysokofrekvenčních elektrických kmitů, ve které jest zdrojem oscilací speciální oblouková lampa, která při poměrně malé spotřebě stejnosměrného proudu dává značně intensivní oscilace. Tento přístroj popsal v pojednání: "Přístroj k demonstraci úkazů provázejících elektrické kmity", ČPPMF, 60, 232-239, 1930.

            Zajímavé elektrostatické pokusy s polovodiči a jejich výklad představou umělé dvojvrstvy na rozhraní polovodiče a kovu vylíčil v  pojednání: "Elektrické dvojvrstvy", ČPPMF 63, 2-3, 1933.

            Kromě těchto původních vědeckých pojednání uveřejnil Sahánek pojednání: "O netlumených vlnách Hertzových", ČPPMF 54, 361-376, 1925, kritický to referát o stavu otázky netlumených vln Hertzových. Sahánek také zasáhl kritikou do soudobé fysikální práce u nás a přispěl k objasnění tzv. "ostravských úkazů", které se marně snažili vysvětliti i někteří fysikové.

            Významnou část Sahánkovy odborné činnosti tvoří jeho populární články, z nichž tu buďtež uvedeny aspoň publikace z posledních let:

- Radioelektřina, kapitola sborníku XX. stol., II. díl, 199-236, 1931

- Fotoelektrické články, Věda a život, 416-420, 1935

- Televize, Věda a život, 534-539, 1935

- Hmota a energie, Věda a život, 270-275, 1936

- Pokusné studium stavby atomů, Věda a život, 406, 1936

- Pokroky radioelektřiny, I.část, Spirála, 382-428, 1936

- Vznik světla v plynech, Věda a život, 79-86, 1935

- Elektronové paprsky, Věda a život, 135-139, 1935

- Elektrické zjevy při 270 C pod nulou, Spirála, 37-44, 1938

- Záhada živých ostravských přijímačů vysvětlena, Ed. Valenta, Lidové Noviny, 27.6.1937

- Ostravské zázraky vysvětleny, Golombek, Lidové Noviny, 28.6, 1937

- Pokroky elektroniky, přednáška na výroční schůzi Moravské přírodovědné společnosti, 1938

- Vyhledávání ukrytých předmětů pomocí elektromagnetického pole, Bezpečnostní služba, 1938

- Podstata zvukového filmu, Spirála III. 243-250

- Obrazová telegrafie, Spirála III. 328-340

- Podstata televise, spirála III. 435-445

- Pokroky televise, Spirála III. 581-593

- Vznik světla v plynech, Cesta k vědění, sv.9, 1941

- Televise, Cesta k vědění, sv. 14, 1941

 

            Vlastním těžištěm Sahánkovy vědecké práce bylo, jak už uvedeno, buzení ultrakrátkých elektromagnetických vln. V tomto oboru dosáhl výsledků, které byly i v zahraničí velice ceněny a jsou jakožto závažný přínos do tohoto vědného oboru hojně citovány.

            Uznání za svou vědeckou činnost získal Sahánek zvolením v roce 1934 za dopisujícího člena Královské české společnosti nauk v Praze a zvolením za řádného člena Moravské přírodovědecké společnosti v Brně v roce 1936. O výsledcích své vědecké práce přednášel často na schůzích JČM v Brně a v Praze a jinde. Popularizoval vědu nejen hojnými články o nových objevech fysikálních, ale i přednáškami v rozhlase a různých institucích lidovýchovných. Účastnil se také horlivě práce ve spolcích odborných i odborových.

            Sahánek svým založením, dlouholetou zkušeností v experimentování, svou odbornou specializací na radioelektřinu, smyslem pro aplikaci výsledků čistého bádání na technickou  praxi jakož i svým nadáním učitelským byl předurčen za profesora technické fysiky na našich vysokých školách. Jest litovati, že osud mu nedopřál, aby mohl tuto funkci v duchovním životě našeho národa zastávati delší dobu. Byl by jistě seskupil kolem sebe hojně mladých fysiků a vytvořil tak školu odborníků vědecky pracujících v radioelektřině, kteří by přispívali  k rozvoji radiotechniky u nás a k čestnému zařazení našeho  průmyslu po bok průmyslu ostatních kulturních národů v technickém závodění po ukončení světové války. Po stránce osobní byl profesor Sahánek krajně svědomitým pracovníkem vědeckým nevšední píle, jemným a oddaným přítelem každému, kdo si jej získal, skvělým učitelem, ochotným ke spolupráci i pomoci. Jest tragické, že badatel tak schopný a slibný odešel tak předčasně našemu národu, jemuž chtěl po ukončení války prokázati tolik neocenitelných služeb svou vědeckou prací a učitelskou činností, jak se na to od doby okupace až do svého zatčení a skonání těšil. S hlubokým zájmen sledoval vývoj válečného dění za války, nikdy nezapochyboval o konečném vítězství pravdy a spravedlnosti, budil ve svém okolí důvěru v budoucnost našeho národa a posiloval umdlévající. A toto čisté úsilí podporovati národ v těžkých osudových chvílích strhlo Sahánka v době, kdy byl zbaven možnosti vědecké práce, do osidel nastražených gestapáckou lusou, z nichž v oné době už pro něj nebylo vyváznutí. Český národ zachová světlou památku svému významnému vědci, dobrému člověku a mučedníku za osvobození svého lidu.

 

 

Zpět