Poznámky profesora Duba k některým přednáškám z teoretické mechaniky


Hamiltonův princip nejmenší akce
Vazby
Integrály pohybu
Integrál energie a mechanická energie - 1
Integrál energie a mechanická energie - 2
Kulička na tyčce a pružině - 1
Kulička na tyčce a pružině - 2
Kulička na tyčce a pružině - 3
Pohyb v centrálním poli - I
Pohyb v centrálním poli - II
Pohyb v centrálním poli - III, Rutherfordův rozptyl
Malé kmity soustav - 1
Malé kmity soustav - 2
Malé kmity soustav - 3
Malé kmity soustav - 4
Malé kmity soustav - 5
Hamiltonovy rovnice
Liouvillova věta
Fázový portrét matematického kyvadla
Kanonické transformace - 1
Kanonické transformace - 2
Kanonické transformace - 3
Poissonovy závorky

Mechanika kontinua:
Tenzor deformace
Tenzor napětí, rovnice rovnováhy I
Hookův zákon I
Hookův zákon II
Rovnice rovnováhy II (izotropní těleso)
Pohyb pružného tělesa, vlny
Kinematika tekutin
Rovnice kontinuity
Pohybové rovnice tekutiny
Důležité vztahy pro pole rychlosti a rotace rychlosti v ideální kapalině
Bernoulliho rovnice
Vazké tekutiny, Navier-Stokesovy rovnice
Turbulence - pěkné obrázky