Veletrh nápadů učitelů fyziky 26

27. 8 – 29. 8. 2021
Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Přihlášené příspěvky

Poslední aktualizace 28. 7. 2021.

Böhm Pavel: Kuchařka jednoduchých experimentů V
V příspěvku představím pátý díl Kuchařky jednoduchých experimentů do hodin chemie, fyziky a přírodopisu. Několik experimentů také naživo předvedu.

Bochníček Zdeněk, Kolaříková Veronika: Domácí experimenty z termiky
Epidemie koronaviru postavila před učitele fyziky novou výzvu: Připravit pro žáky a studenty hodnotný program pro domácí studium. Experimenty nevyjímaje. V příspěvku budou představeny návrhy na kvantitativní měření z termiky využívající pouze běžné vybavení většiny domácností. Bude ukázáno, že s kuchyňskou váhou, rychlovarnou konvicí a stopkami lze s vyhovující přesností určit měrnou tepelnou kapacitu vody i vybraných pevných látek, měrná skupenská tepla vypařování i tání. Ne, nic nebylo opomenuto. Teploměr potřeba není!

Brebera David: Kalkulátory CASIO při online výuce fyziky (komerční prezentace)
V první části semináře krátce představíme aktuální modely kalkulátorů Casio používané při výuce na středních školách a zaměříme se také na možnost jejich (ne)využití při maturitní zkoušce. Představíme emulátory těchto kalkulátorů a uvedeme možnosti jejich bezplatného používání při frontální i distanční výuce. Učitele fyziky (a matematiky) seznámíme s učitelským portálem CASIO, připravenými pracovními listy pro matematiku a fyziku, prostředím  CASIO Edu+ a CASIO Classroom. Vytvoříme společnou virtuální třídu a ukážeme si, jak pomocí QR kódů v reálném čase sdílet výsledky laboratorních nebo domácích měření.

František Cáb: Jak oživit výuku fyziky s interaktivní učebnicí Vividbooks? (komerční prezentace)
Přijďte se seznámit s interaktivní učebnicí Vividbooks, která není jen sbírkou fyzikálních vědomostí, ale snaží se žáky aktivně zapojit do objevování podstaty fyzikálních jevů. Učivo fyziky základní školy je zde rozděleno do 250 lekcí, z nichž každá obsahuje originální animaci, jednoduchý průvodní text a otázky, které nemají za cíl ověřovat vědomosti žáků, ale vedou je k přemýšlení a společnému hledání odpovědí. Učebnice Vividbooks tak pomáhají vytvářet hodiny, které nejsou jen o předávání informací, ale kde se aktivně řeší problémy a nesprávná odpověď na otázku je naprosto přirozenou součástí učebního procesu. 

Divišová Hana, Hrubeš Karel: Laborky jinak a nově, nejen v covidové době: Teplota – kouzla s daty, tabulkami a grafy
Příspěvek vychází z potřeby škol, jak řešit nejen během distanční výuky laboratorní práce tak, aby žáci doma nebyli omezováni absencí senzorů a potřebné měřící techniky. Snaží se využít získaných IT dovedností žáků i učitelů a ukázat zajímavé možnosti propojení fyziky s informatikou, v návaznosti na nový RVP. Cílem aktivity LABORKY JINAK je, aby se žáci už na základních školách učili přirozeným způsobem rozumět veřejně dostupným datům, dokázali z nich vyhledat potřebné údaje a nebáli se číst v grafech. K takto vedeným laboratorním cvičením stačí Excel a pro vizualizaci výsledků pak např. on-line prostředí Teams. Námětem příspěvku jsou informace – dlouhodobě měřené hodnoty teploty v jednotlivých regionech ČR z www.chmi.cz, které dostanou žáci předpřipravené formou pracovního listu pro další samostatnou práci jednotlivců či ve skupině. Z dobře připravených dat lze vysledovat spoustu zajímavostí - platnost pranostik, regionální rozdíly způsobené zásahem člověka, oteplování apod. Veškeré materiály jsou plně adaptabilní i pro výuku prezenční.

Dupkala Daniel, Vaněk Martin: Prínos FYKOSu pre dnešných žiakov
FYKOS ako “platforma” poskytujúca rôzne príležitosti pre rozvoj nadaných študentov prechádzal postupnou transformáciou už pred pandémiou. Počas dištančnej výuky sme na to nadviazali organizačnými a obsahovými zmenami. Väčšinu podujatí sme previedli do online formy a upravili sme ich program tak, aby dopĺňal tie aspekty rozvoja žiakov, ktoré im mohli chýbať pri bežnej online výuke. Vďaka tomu sa nám podarilo udržať motiváciu našich riešiteľov pre fyziku a príbuzné odbory. Pomohli sme tiež čiastočne udržať sociálne kontakty medzi nadanými žiakmi, ktoré boli vplyvom pandémie výrazne obmedzené. Na tieto zmeny bude možné po skončení pandémie efektívne nadviazať.

Hanák Vojtěch, Mikulecká Barbora: Pokusy se zrakem
Představujeme několik experimentů z dílny ÚDiFu, konkrétně se zaměříme na pokusy s lidským zrakem. Nabídneme využití osvětlovačských filtrů ve výuce míchání barev a barevných prostorů. Hlavní výhodou těchto filtrů je krom ceny jejich dostupnost v mnoha barvách a jejich známé spektrum. Zaměříme se také na lidské barevné vidění. Pokusíme se ukázat jeho nedostatky v experimentu využívajícím relaxační dobu rodopsinu. Nakonec se podíváme na méně známe možnosti jevu moaré.

Hejsková Pavlína: Doma s fyzikou
Výuka fyziky distančním způsobem zaznamenala mnoho příležitostí, jak oživit výuku různými novými metodami a technikami. K využití přišly experimenty, které se do domácího použití musely přetransformovat, žákům i jejich rodičům přinesly nové poznání i radost z kreativní činnosti. Článek představuje transformaci školních pokusů do domácího prostředí.

Houfková Jitka, Tarakjiová Jasmína: Fyzikální gamebook
V obyčejném gamebooku si čtenář vybírá pokračování čteného příběhu na základě svých rozhodnutí či třeba hodu kostkou. Ve Fyzikálním gamebooku o dalším postupu rozhoduje výsledek pokusu, který čtenář může jen odhadnout, ale který si může i podle přiloženého návodu vyzkoušet. Čtenář nemá za úkol nic menšího, než zachránit svět a získat zpět ukradený klíč ke stabilitě vesmíru. Cestou se potká s celkem osmi často nevšedními a překvapivými pokusy, které se dají realizovat doma. Každý pokus je doplněný nejen seznamem pomůcek, návodem a vysvětlením, ale i průpravným pokusem či zamyšlením a v neposlední řadě i fotografiemi a k vybraným pokusům byla natočena i videa. Ke gamebooku byl vytvořen i doprovodný metodický materiál pro učitele. V příspěvku zmíníme i zpětnou vazbu od učitelů a žáků zapojených do pilotáže Fyzikálního gamebooku.

Hrdý Jan: Akustické hrátky s interface PASCO 850
Příspěvek se zabývá praktickými ukázkami i matematickými modely některých známých i méně známých experimentů z elektroakustiky a hudební akustiky. Společným jmenovatelem předváděných experimentů jsou dvoukanálové i vícekanálové akustické rázy.

Hrdý Jan: Nestandardní učebnice fyziky inspirovaná distanční výukou
Pandemie koronaviru a s ní související dlouhodobá distanční výuka přinesla nejen nové pohledy a nové požadavky na výuku fyziky, ale také inspirující podněty. Tento příspěvek se snaží mapovat novou situaci v kovidové a postkovidové době ve výuce fyziky na SOŠ technického a netechnického zaměření a navrhuje i určitá řešení. Příspěvek vychází z praktických zkušeností autora s distanční výukou fyziky v období pandemie na Obchodní akademii v Uherském Hradišti.

Hubáček Zdeněk: Něco se do kabelky prostě nevejde...
Fyzikální drobnosti, které může vyučující snadno přenášet, usnadní a zpestří výuku, občas se však něco do kabelky prostě nevejde...

Jermář Jakub: Experimenty z Přírodovědných INSPIROMATů – elektřina a magnetismus
Výběr experimentů ze série Přírodovědných INSPIROMATů z minulých let, tentokrát to bude na téma elektřina a magnetismus.

Jan Jíša: Elektronová mikroskopie - brána do nanosvěta (zvaná přednáška)
Elektronová mikroskopie nabízí jedinečný vhled do našeho světa na té nejmenší úrovni. Jaké informace nám o něm může poskytnout? V jakých oblastech výzkumu i průmyslu nalézá využití? Jak z fyzikálního a technického hlediska fungují přístroje, které nám tento vhled zprostředkovávají? A proč se o Brně často mluví jako o velmoci elektronové mikroskopie? Odpovědi na tyto i další otázky se pokusím nastínit ve svém příspěvku.

Jurmanová Jana: Virtuální měření (nejen) na reálném solárním článku
Příspěvek ukáže způsob, jak naučit žáky zapojovat elektrické obvody a provádět na nich měření, i když nemají fyzicky k dispozici patřičné vybavení. Porovnáme výsledky simulovaného elektrického měření na fotodiodě s reálnými naměřenými charakteristikami solárního článku (voltampérová charakteristika, nalezení pracovního bodu článku).

Kácovský Petr: Videoanalýza - co je v Trackeru nového?
Příspěvek volně navazuje na loňské předvedení práce se softwarem Tracker. Představeny budou nové materiály připravené pro využití v hodinách fyziky a také změny, které přinesla nejnovější verze Trackeru - včetně možnosti pracovat bez instalace, v online verzi.

Kéhar Ota: Vtipy s astronomickou tematikou ve výuce
V příspěvku se podíváme na několik obrázků znázorňující vtipným způsobem astronomické téma a obecně se zaměřím na vhodnost těchto materiálů pro didaktické účely. Ukazuje se, že efektivní využití humoru ve výuce znamená od učitele promyšlenou přípravu, ať již z pohledu vhodného dávkování, tak i návaznosti na probíranou látku. Samotnou kapitolou je i vyloučení nevhodných a negativních forem humoru. Humor obecně do výuky patří. Udržuje pozornost žáků, a pokud se vtip podaří, lépe si zapamatují probíranou látku.

Kekule Tomáš: Fyzika na železnici
Praktickou fyziku je vhodné nejen demonstrovat školními experimenty, ale také ukazovat na přírodě i technice okolo nás. Příspěvek stručně přibližuje některá technická zařízení, která mohou studenti pozorovat při cestování vlakem nebo při procházce kolem železniční tratě a jejichž fyzikální základ je obsahem středoškolské výuky. Zaměříme se především na fyzikální zajímavosti pozorovatelné na elektrifikovaných tratích.

Kohout Jiří, Masopust Pavel: Nové experimenty a učební úlohy k zákonu akce a reakce jako kritickému místu kurikula
Zákon akce a reakce byl v našem předchozím výzkumu identifikován jako tzv. kritické místo kurikula ve výuce fyziky na středních školách. V tomto příspěvku představíme sérii originálních experimentů a učebních úloh, které mají potenciál přispět k překonání jeho kritičnosti. Rovněž budeme prezentovat návrh testových otázek sloužících k ověření toho, do jaké hloubky žáci tomuto tématu rozumí, a jdoucích z hlediska zachycených miskoncepcí nad rámec klasických konceptuálních testů jako je např. známý Force Concept Inventory. Stručně také představíme poznatky z pilotního ověření nově vytvořených materiálů v praxi.

Kolář Karel: Kde všude najdeme tlak v letectví?
Věděli jste, že letadlo se „řídí“ na základě měření tlaku? V kostce si řekneme, podle čeho pilot ví, v jaké je „výšce“ a jak rychle letí. Do toho pak vstupují řídící letového provozu s pokyny, které se opět dají přepočítat na tlak. A co když se pilot zmýlí a zadá něco špatně?

Kolář Karel: Proč dáváme k učebnicím CD? (PROMETHEUS)
Proč jsou ty učebnice v posledních letech tenčí? To to někam zmizelo? Proč tam dávají to CD? K čemu mi je to CD? Zejména když nemám CD mechaniku? Proč se už neprodávají některé testy, které byly na CD? Stručně zodpovíme tyto a možná i nějaké další otázky a ukážeme ochutnávku, co můžete najít na CD (a webu https://prometheus-data.cz) k učebnicím pro ZŠ a SŠ.

Konečný Pavel: S větrem o závod
Může po rovině jet vozíček, opatřený pouze vrtulí spojenou převodem s koly, po větru trvale rychleji, než vítr fouká? Zdá se nemožné. Experimentálně ukážeme, že to možné je. Tento zdánlivý paradox je příkladem toho, jak je pro pochopení situace důležitá volba vhodné vztažné soustavy. To, co se v jedné vztažné soustavě může zdát nemožné, při pohledu z jiné vypadá cekem přirozeně.

Konečný Pavel: Vinná sklenice v akustickém poli
Bude proveden pokus o roztříštění sklenice zvukem, zobrazeny kmity sklenice před tím, než praskne a probrány fyzikální aspekty tohoto experimentu.

Kopřiva Tomáš: Akustická levitace
Příspěvek se věnuje levitaci objektů s nízkou hustotou pomocí ultrazvukového senzoru. Autor provádí levitaci pomocí akustických vln (zvuku), které produkují ultrazvukové senzory s určitou frekvencí. Cílem je vytvoření stojatých vln, které budou působit proti gravitační síle Země působící směrem dolů, což umožňuje objektu levitovat ve vzduchu. Pomocí tohoto experimentu lze změřit vlnovou délku a následně i rychlost zvuku. Levitující objekt názorně zviditelní to, co běžný pozorovatel nemůžeme pouhým okem vidět, ani sluchem slyšet.

Koupilová Zdeňka, Reichl Jaroslav: Několik projektů z tábora, tentokrát na téma „Jedna, dva, tři, čtyři, pět, ...“
Příspěvek popisuje vybrané projekty, které byly realizovány účastníky Soustředění mladých fyziků a matematiků pořádaného KDF MFF UK Praha. Náměty projektů lze (případně s příslušnou úpravou) využít i pro žákovské nebo studentské projekty ve školách.

Kufová Anna, Richterek Lukáš: Motivační videoexperimenty ve výuce fyziky mikrosvěta
Příspěvek informuje o sadě videoexperimentů z fyziky mikrosvěta vytvořené v rámci diplomové práce. Videa jsou navržena tak, aby tvořila doplněk k učebnici fyziky mikrosvěta pro gymnázia, alternativně je lze využít i na jiných typech škol, v hodinách chemie, přírodovědných kroužcích nebo k popularizaci vědy. Celkem 10 videí o průměrné délce 10 minut může posloužit jako motivace či ilustrace probíraného učiva na středních školách. Hlavní složkou videí jsou experimenty s detektory ionizujícího záření, katodovými trubicemi, luminiscenčními materiály a jiným vybavením. Videa dále obsahují stručný výklad, vysvětlení pozorovaných jevů, animace znázorňující fyzikální jevy na atomární úrovni a příklady konkrétních aplikací v lékařství či průmyslu. Videa byla evaluována na základě dotazníkového šetření, kterého se zúčastnila více než stovka žáků středních škol, a také s využitím statistik ze serveru YouTube, kde jsou publikována a volně dostupná.

Lustig František: Vzdálené experimenty během pandemie koronaviru
Vždy jsme uváděli, že vzdálené experimenty naleznou uplatnění v distanční výuce, při výuce zdravotně postižených, v zemích třetího světa aj. Ale nikdy nás nenapadlo, že by se mohly uplatnit během pandemie. Uvedeme krátký přehled našich současných a nových vzdálených experimentů (viz https://www.ises.info/index.php/cs/laboratory). Ukážeme nárust přístupů na vzdálené experimenty o 300 % (přes 1000 přístupů za měsíc duben 2020 a nyní též průběžně během celého roku 2021), o 500 % (přes 1500 přístupů za měsíc listopad 2020) a podělíme se o zkušenosti uživatelů, kteří s námi komunikovali.

Martincová Daniela: Projekt „Vím proč“
Projekt „Vím proč“ Cílem příspěvku je zhodnotit 6. a 7. ročník projektu „ Vím proč“ pro učitele fyziky, zvláště jeho metodické a didaktické cíle, technickou podporu a možnosti. Ukázat nejlepší videa s fyzikálními pokusy žáků ZŠ a SŠ z celé ČR v uplynulém 6. a 7. ročníku jeho soutěžní části. Poděkovat učitelům fyziky a pozvat je ke spolupráci i v 8. ročníku soutěže.

Mikulecká Barbora, Hanák Vojtěch: ÚDiF v době covidové
Představujeme, co je nového v Úžasném divadle fyziky. Již druhým rokem natáčíme sérii videí pro nově vznikající elektronickou učebnici fyziky E-manuel. Některé zajímavé záběry bychom vám proto rádi ukázali. Doba covidových opatření nás přinutila naše pojízdné science centrum ustájit. Proto jsme vytvořili několik akreditovaných seminářů, které nabízíme školám a učitelum v prezenční, ale i v online podobě, ve které ovšem stále zůstávají pokusy, které účastníci provádí vlastníma rukama.

Navrátil Zdeněk: Počítačová hra v praktické výuce fyziky
Zkušenosti z distanční výuky ukazují, že není jednoduché připravit výukový materiál, který by dokázal nahradit činnost učitele v prezenční výuce. Příspěvek ukáže, že jistý potenciál má v tomto ohledu počítačová hra.

Novotný Jan, Svobodová Jindřiška: Jak pracuje věda
Rádi bychom představili učební text k výukovému kurzu „Jak pracuje věda“ určený pro všechny studenty učitelství přírodních věd. V knize se snažíme přiblížit vývoj názorů na vědu, shrnout rámcově metody vědecké práce a ukázat návaznosti na všední život. Zabýváme odlišnostmi vědeckého přístupu ke zkoumání problému a přístupu jiných poznávacích metod. Věnujeme rovněž pozornost úvahám, jež se kolem vědy a její společenské role aktuálně vedou.

Reichl Jaroslav: Co přinesla (a vzala) distanční výuka
V příspěvku budou prezentovány nápady a aktivity, které vznikly během netradičního školního roku, ale které mohou být využitelné i při návratu k běžné prezenční výuce. Kromě experimentu zaměřeného na měření elektrického odporu vodiče budou prezentovány i některé aktivty připravené pro žáky (nové typy pexes, pracovních listů, "soutěží", ...).

Richterková Šárka: Elektrické obvody s Tinkercadem v době Covidu
V příspěvku se podělím o zkušenosti s využitím webové aplikace Tinkercad ve výuce fyziky - laboratorní cvičení na téma: Ověření platnosti Ohmova zákona, Sériové a paralelní zapojení rezistorů a Zatěžovací charakteristika zdroje.

Rosická Kateřina: Korespondenční seminář Výfuk + Náboj Junior
Příspěvek představí korespondenční seminář Výfuk a týmovou soutěž Náboj Junior pořádané již několik let pro žáky druhého stupně základních škol. Představím jak obě akce probíhají, co všechno zájemcům nabízí a jaké jsou možnosti se zapojit.

Staněk Miroslav: Propojení měřicího systému a programování 2
Další ukázky propojení systému PASCO s programovacím jazykem Blockly vedoucí ku skutečnému naplnění akronymu STEAM. Tentokrát se podíváme na to, jak z vozíčku SmartCart, který doteď sloužil pouze k "tradičním" fyzikálním měřením, vytvořit "autíčko na dálkové ovládání". Může to být k něčemu dobré při vyučování fyzice?

Svitič Daniel, Tesař Jiří, Vochozka Vladimír, Wegenkittlová Pavla: Měření hladiny intenzity zvuku zařízeními s operačním systémem iOS
Příspěvek se zabývá využitím mobilních zařízení jako didaktické pomůcky pro měření hluku. Pojednává o přesnosti měření zařízení s operačním systémem iOS a testuje konkrétní zařízení a aplikace, zda jsou vhodné k výukovým účelům.

Svobodová Jindřiška: Výhoda a úskalí školního experimentu pomocí smartphonu
Moderní smartphony mají vestavěné senzory ke snímání fyzikálních veličin.Toho lze využít ve fyzikálních experimentech, což v pandemické době představuje významnou výhodu pro laboratorní práci studentů na dálku. Smartphony studentům umožňují, aby sami prováděli měření při každodenních činnostech a tím se přirozeně seznámili s řadou fyzikálních veličin. Tím zároveň poznávají řadu obecných úskalí experimentování, analýzy a interpretace výsledků. V příspěvku ukážu výběr z dostupných aplikací pro školní experiment a upozorním na ty, které nejsou vyladěny pro fyzikální měření a mohou vyvolávat nejasnosti.

Svobodová Jindřiška, Miléř Tomáš, Válek Jan: DIKOBRAZ pomůže nejen učitelům fyziky
Výstupy z projektu DIKOBRAZ budou obsahovat  webové Digitální vzdělávací zdroje z vybraných předmětů základní školy a ekvivalentních ročníku gymnázia. Za fyziku bude materiál obsahovat čtyři stanoviště, která jsou provázána tématy Práce, energie, teplo. Žáci budou řešit jednotlivé příklady nebo odpovídat na otázky. Ke správnému vyřešení budou mít k dispozici nápovědu. Žáci si tak prohloubí přírodovědnou a digitální gramotnost.

Šestáková Jana: Projekt Žiju fyzikou
V projektu Žiju fyzikou si najdou inspiraci rodiny i začínající učitelé. Držím se hesel “Bádání, zábava a přemýšlení”. Pro Facebookovou stránku Žiju fyzikou připravuji krátká živá vysílání s fyzikální tématikou (Hřeje svetr?, Proč se točí andělské zvonění?, Tancující hrozinka, Držení vody vzduchem, Špunt a Coriolisova síla…), ve Facebookové skupině společně s ostatními členy hledáme odpovědi na záludné dětské otázky (například proč z některých mraků prší a jiné jen tak plují po nebi?, mohou hrát housle na Měsíci?...). Tvořím minikurzy videopokusů zdarma i placené fyzikální kurzy z kreslených videí. Facebooková skupina Žiju fyzikou na konci června oslavila rok a Facebookové stránce bude rok prvního září. Odhadnete, kolik lidí za tu dobu projevilo o fyzikální témata zájem? Kolik lidí se přidalo do skupiny a kolik lidí se na stránce přihlásilo k odběru novinek?

Šestáková Jana: Kreslená fyzikální videa
Ukázka krátkých kreslených videí z projektu Žiju fyzikou pro nejmenší badatele. Videa délky kolem 6 minut například o bezpečném chování v bouřce, o duze nebo tlaku vzduchu jsou sice krátká, ale nabitá informacemi. Kreslená jsou (hlavně) pro děti z prvního stupně, ale nové informace si v nich najde i spousta dospělých

Trhlíková Hana: Znázorňování elektrického pole
Ukážeme si, jak znázornit elektrické pole mezi elektrodami v oleji pomocí kuskusu a zajímavosti, se kterými se můžeme u toho setkat.

Vícha Vladimír: Fyzikální bludiště a další aktivity z doby koronavirové
Příspěvek pojednává o aktivitách určených pro cvičení z fyziky v sekundě osmiletého gymnázia v době, kdy probíhala distanční výuka, nebo prezenční výuka s respirátory povinnými uvnitř budov. Jako domácí práci dostali žáci úkol splnit řadu fyzikálních úkolů, aby prošli třemi cestami fyzikálního bludiště. Pro prezenční výuku jsem se snažil vymyslet takové fyzikální aktivity, abychom je mohli plnit venku, a tudíž bez dusících respirátorů. Patří mezi ně měření rychlosti vozidel, videoměření, fyzikální vycházka, model Sluneční soustavy či měření délek.

Vícha Vladimír: Jak dál s pixelovými detektory?
Na řadě škol, v centrech Elixíru do škol a v dalších institucích se již několik let používají pixelové detektory MX-10 vyráběné firmou Jablotron. V ÚTEF ČVUT jsme od roku 2013 proškolili v používání MX-10 několik desítek učitelů všech typů škol. Jablotron ale v tomto roce ukončil výrobu těchto detektorů. Příspěvek pojednává o novém pixelovém detektoru a výukové sadě, které se opět vyrábí v ČR za významného přispění ÚTEF.

Vochozka Vladimír, Wegenkittlová Pavla: Parametry ovlivňující demonstrační pokus styku pokožky s rozpáleným olejem
Ponořit ruku do kapalného dusíku či olova zvládne díky Leidenfrostovu jevu kde kdo. Co se ale stane, ponoříme-li prst do oleje rozpáleného na teplotu vhodnou na smažení? Při jaké teplotě vznikají popáleniny prvního a druhého stupně, jaká je kontaktní doba nutná k vytvoření popáleniny, jak určit průměrnou dobu k otočení koblížku a jak tuto situaci simulovat?

Werner Norbert: Desaťročie, keď sa človek vráti na Mesiac (zvaná přednáška)
Sme uprostred nových vesmírnych pretekov, kde už medzi sebou nesúťažia len superveľmoci, ale aj supermiliardári. Americká vesmírna agentúra má za cieľ vyslať astronautov na Mesiac do roku 2028 a títo astronauti majú na Mesiaci pristáť v kozmickej lodi prevádzkovanej súkromnou firmou. Čína a Rusko nedávno podpísali zmluvu o spolupráci pri výstavbe mesačnej základne. Spojené štáty, Čína, aj súkromná firma SpaceX deklarujú ako cieľ vyslať astronautov na Mars a môžeme čakať, že k tomu skutočne dojde v najbližších 15 rokoch. Žijeme teda v dobe rýchleho vývoja vesmírnych technológií a prístup do vesmíru sa otvára aj malým štátom alebo dokonca univerzitám a výskumným ústavom. Vo svojej prednáške zhrniem vývoj v tejto dynamickej oblasti a očakávania v najbližších rokoch.

Žák Vojtěch: Od bezkontaktního měření vzdálenosti k měření indexu lomu
Příspěvek seznamuje s využitím bezkontaktních měřičů vzdálenosti, které lze běžně koupit, k velmi jednoduchému měření indexu lomu různých prostředí. Experiment je doprovázen otázkami: Co měřič vlastně měří? Jak principiálně funguje? Experiment a související aktivity poskytují podněty pro přemýšlení jak v rámci středoškolské, tak základoškolské fyziky.

Žilavý Peter: Cesta do nitra LED "žárovky"
Klasické žárovky jsou v současnosti čím dále tím častěji nahrazovány LED světelnými zdroji. Co lze v takové LED "žárovce" uvnitř najít, jak funguje a jaké experimenty s ní můžeme ve výuce fyziky provést – to je obsahem tohoto příspěvku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info