UFKL
ÚFKL    IBP    SCI.MUNI    MUNI    CEITEC    Biofyz. Centrum    NCBR    Cesky  
poslední aktualizace Wednesday, 02-Oct-2019 15:52:39 CEST
stránky od 1.9.2011 navštívilo:

Materiály k přednáškám a cvičením (F1190, F5351, F8390, F8380) a praktikům (F5370)
Program Semináře biofyziky a biofyzikální chemie F7790 pro podzimní semestr 2021/22
 


 

F1190


otázky ke zkoušce

 
Biofyzikalni laborator @UFKL

 
Otázky ke zkoušce F1190
 • Nakreslete proteinovou páteř (alespoň pořadí tří aminokyselin) a nakreslete úhly φ a ψ.
 • Napište reakci, při níž vzniká peptidová vazba a popište základní charakteristiky peptidové vazby.
 • Jaké typy aminokyselin (podle chemického charakteru postranních řetězců) se běžně vyskytují v živých organismech. Nakreslete alespoň 5 aminokyselin.
 • Popište α-helix a β-skládaný list a jejich úlohu v terciární struktuře proteinu.
 • Popište, čeho se týkal Anfinsenův experiment.
 • Nakreslete a popište jednu purinovou a jednu pyrimidinovou bázi nukleových kyselin. Popište základní stavební jednotky řetězce nukleových kyselin, uveďte příklady párování bází ve dvojšroubovicích, triplexech nebo kvadruplexech.
 • Popište dvoujšroubovici DNA - velký žlábek, malý žlábek, konformace cukrů, torzní úhly, náboj na cukr-fosfátové páteři, proti-ionty. Kdo jsou objevitelé struktury DNA, jaké znáte alternativní modely?
 • Seřaďte následující sloučeniny podle stoupajícího bodu varu. Odůvodněte pořadí. Pro informaci: body varu jsou: 36, 69, 103, 138, 163, 186 °C.
  n-hexan
  n-pentan
  kyselina n-butanová
  kyselina n-pentanová
  n-pentanal
  n-pentanol
 • a) Jaký je rozdíl v molekulové stavbě mezi nasycenými a nenasycenými mastnými kyselinami?
  b) Jaký je STRUKTURNÍ rozdíl ve stavbě molekul trans-nenasycených a cis-nenasycených mastných kyselin?
  c) Jak se rozdíl z b) projevuje ve stavbě molekulové mřížky a jaký má tento rozdíl vliv na bod varu?
  d) Jaký mají vliv cis-nenasycené a trans-nenasycené kyseliny na lidské zdraví?
 • Popište model tekuté mozaiky. Vysvětlete lipid, monovrstva, dvojvrstva, funkci cholesterolu.
 • Popište fungování Na+/K+ pumpy a její úlohu v buňce.
 • Nakreslete a popište eukaryotní a prokaryotní buňku a stručně popište nejvýznamější rozdíl(y).
 • Při glykolýze je glukóza oxidována pomocí dvou ekvivalentů NAD+, přičemž vznikají dva ekvivalenty pyruvátu, CH3-CO-COO-.
  a) Určete oxidační čísla všech atomů v molekulách glukózy a pyruvátu.
  b) Formulujte rovnice pro oxidaci glukózy na pyruvát a pro redukci NAD+ na NADH.
  c) Napište celkovou rovnici pro oxidaci glukózy na pyruvát pomocí NAD+.
  (Pokud tato otázka bude položena při kolokviu, dostanete vzorec NAD+ (bez oxidačních čísel) jako přílohu. Ten tedy nemusíte znát zpaměti. Nutno ale vědět, kde a jak v molekule nastává redukce.)
 • Vypočtěte meziatomové vzdálenosti N-H, CA-HA, N-CA, CA-C a C=O, pokud znáte:
    ATOM   22 N  ILE A  2   10.475 -0.321  0.272
    ATOM   23 CA ILE A  2    9.106 -0.195  0.826
    ATOM   24 C  ILE A  2    9.162 -0.298  2.352
    ATOM   25 O  ILE A  2    9.595 -1.341  2.800
    ATOM   30 H  ILE A  2   10.688 -1.266 -0.104
    ATOM   31 HA ILE A  2    8.723  0.766  0.555
   
 • Nejrozšířenější formou Lennard-Jonesova potenciálu je V = Ar-12 – Br-6 (tzv. potenciál 6-12). Jiná používaná forma vyjadřuje repulzivní energii členem závislým na r-9, tedy V = Cr-9 – Dr-6 (tzv. potenciál 6-9). Předpokládejte, že pro pár atomů A a B znáte parametry pro párový potenciál prvního typu, a potřebujete potenciál nahradit potenciálem druhého typu tak, aby výsledná křívka V = f(r) měla minimum stejné hloubky Vmin = ε pro stejný odstup rmin-. Vypočítejte parametry A a B potenciálu 6-9 pomocí paremetrů C a D potenciálu 6-9.
 • Nakreslete Lewisův vzorec (zohledňující vazebné i nevazebné elektronové páry) pro následující sloučeniny nebo jonty: OH-, H2O, H2O2, N2, HCl, HCN, CH3COOH.
 • Vysvětlete vodíkovou vazbu, typické vzdálenosti a energie.
 

 

 

 

F5351 

 

F8390 

F7790

Biofyzikalni laborator @UFKL

 
Semináře CC060, C8010 a F7790 se v jarním semestru 2022 konají v níže uvedených datech (zatím) od 14.00 do 16.00 v místnosti 205 budovy B11 na Univerzitním kampusu Bohunice (UKB).

Obecná doporučení, jak se chovat (nejen) na semináři:
General recommendations how to behave (not only) during the seminar:
 
All I Really Need To Know I Learned In Kindergarten by Robert Fulghum:
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
 

As of attendance: MU study and examination regulations Section 9, paragraph 2: Full-time students are required to attend teaching activities with the exception of lectures and consultations.
Paragraph 6: A student has the right to a minimum of one unexcused absence per semester from compulsory teaching activities in a given course; this does not apply to intensive courses or specially scheduled courses (section 9, subsection 4). In case a student utilizes the right described in the first sentence, he/she must meet in-term assessment requirements or other conditions associated with teaching activities in a given course, if so prescribed. A higher number of absences may be stipulated by the teacher if so permitted by teaching and study-related conditions.
Paragraph 7: A student is obliged to provide a written excuse letter to the faculty Office for Studies justifying his/her absence within five workdays of the teaching activity he/she was absent from.
 
Na téma docházky: Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity Čl. 9, odst. 2: Účast ve výuce je pro studenty prezenční formy studia povinná s výjimkou přednášek a konzultací.
Čl. 9, odst. 6: Studenti mají během jednoho semestru právo na minimálně jednu neomluvenou absenci v povinné výuce daného předmětu; toto neplatí v případě předmětů, které vyžadují blokovou výuku nebo výuku se zvláštním časovým průběhem (čl. 9 odst. 4). Pokud student využije právo uvedené ve větě první, musí splnit požadavky průběžných kontrol nebo jiné podmínky výuky předmětu, pokud jsou pro daný předmět předepsány. Vyučující může stanovit i vyšší počet absencí, pokud to umožňují podmínky výuky a studia daného předmětu.
Čl. 9, odst. 7: Student je povinen písemně omluvit na studijním oddělení fakulty svou neúčast do 5 pracovních dnů od termínu konání výuky, jež je omlouvána.
 
Prezentace by měly splňovat následující kriteria:
The presentations should follow these criterions:
 • neměly by být kratší 20 minut a delší 30 minut
  shouldn't be shorter 20 minutes and longer 30 minutes
 • měly by být srozumitelné širšímu vědeckému publiku
  should be comprehensible to wider audience
 • měly by obsahovat:
  should include:
  • stručné představení přednášejícího
   short intro of the presenter (the host of the seminar - Žídek / Kubíček - will also introduce the presenter before the presentation)
  • úvod do problematiky
   Introduction
  • popis problému, způsob jeho řešení a cíle
   Description of the problem, aims of the study and your approach to solve your project
  • výsledky
   Results
  • závěr
   Conclusion
 • jsou vedeny v anglickém jazyce
  by default, all lectures are in English
 • přednášející se dostaví v dostatečném předstihu před zahájením semináře a zkontroluje, že veškerá audiovizuální technika funguje a je kompatibilní s připravenou přednáškou
  the presenter is responsible for checking the room and AV-devices being compatible with her/his presentation and make sure that everything is ready to start on time

 
To book your seminar, select available slots: Doodle planning
The doodle planning is to ease planning, provide flexibility and aviod overlaps during the time when the organizers of the seminars do not have access to computer. The selected slots will be then confirmed and listed below.
1 February 17
Thursday
SPEAKER: Mgr. Dominik Hrebík
TOPIC: PhD Defence presentation
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
2 February 24
Thursday
SPEAKER: Ondřej Schindler
TOPIC: Partial atomic charges for peptides
Abstract: Partial atomic charges have found their application in many fields of chemistry. Their concept suitably approximates the complicated electron density to a set of real numbers. In particular, they have found their application in computational chemistry, chemoinformatics, bioinformatics and nanoscience. The most accurate atomic charges are obtained directly from the electron density using the apparatus of quantum chemistry. Unfortunately, this process is extremely computationally expensive, especially for large molecules. For this reason, many empirical methods have been developed over the last 50 years that calculate partial atomic charges in much shorter time. These methods use only the coordinates of the atoms and occasionally information about the bonds between them. Empirical methods have to go through a process of parameterization, where parameters are searched for such that the resulting empirical partial charges are as close as possible to those from quantum chemistry. However, the problem of parameterization, especially in the case of more sophisticated empirical methods and homogeneous sets of molecules, is also computationally challenging and still not fully solved. For this reason, only a few empirical methods have been parameterized for peptides. The presentation will introduce the empirical method Split-Charge Equilibration with parameterized initial charges. This method, in combination with the new atomic type Bonded Atoms, reproduces quantum mechanical charges significantly better than previously published models. Partial atomic charges have found ...
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
3 March 3
Thursday
SPEAKER: Lukáš Žídek, Karel Kubíček
TOPIC: Organizational seminar
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
4 March 10
Thursday
No seminar on this day WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
5 March 17
Thursday
SPEAKER: Mgr. Daniel Krafčík
TOPIC: PhD defence
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
6 March 24
Thursday
No seminar on this day
CSSB Nové Hrady
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
7 March 31
Thursday
Life Science Seminar Series: ZDENĚK LÁNSKÝ
TOPIC: Reconstituting Cytoskeleton - One Molecule at a Time
WHERE: B11 / 132
WHEN: @4PM s.t.
8 April 7
Thursday
SPEAKER: Mgr. Veronika Mikitová, Ph.D.
TOPIC: International Research Funding Opportunities
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
9 April 21
Thursday
SPEAKER: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
TOPIC: NCBR assembly
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
10 April 28
Thursday
SPEAKER: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.
TOPIC: Photon-upconversion Nanoparticles as a Background-free Label in Single Molecule lmmunosensing and Bioimaging
Abstract: The rapid detection of low analyte concentrations is of fundamental importance in many fields, including clinical diagnostics, food control, and environmental screening. Among numerous analytical techniques, immunoassays and immunosensors are gaining attention due to the high specificity provided by antibodies and excellent sensitivity provided by different readout techniques. We have employed immunoanalytical techniques to detect a wide range of analytes, from small molecules, through proteins, to bacteria, utilizing various kinds of transducers and labels. Recently, we are focusing especially on photon-upconversion nanoparticles (UCNPs), which are lanthanide-doped nanocrystals that convert near-infrared light to light of shorter wavelengths. We have exploited UCNPs as a label in upconversion-linked immunoassays for the detection of pharmaceutical diclofenac, mycotoxin zearalenone, and honeybee pathogen Melissococcus plutonius. The low background and high photostability make UCNPs a powerful tool for detecting single molecules. We have developed an optical approach for visualizing individual UCNPs and applied it for the sensitive detection of the cancer biomarker prostate- specific antigen. Finally, the unique optical properties make UCNPs suitable for cell imaging, which was demonstrated by labeling HER2 biomarker on breast cancer cells. The rapid detection of low ...
WHERE: B11 / 132
WHEN: @2PM s.t.
or on-line here
11 May 5
Thursday
PhD Day
For invitated participants only
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
12 May 12
Thursday
SPEAKER: Marko Vrabel
Viktoriia Doshchenko
Matej Forgáč
Radek Crha
Alice Lanikova
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
13 May 19
Thursday
SPEAKER: Dies Academicus / CampusDay
TOPIC: https://campusday.muni.cz
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
14 May 26
Thursday
SPEAKER:
TOPIC:
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.


   

   
  ========

  F1190

  Úvod do biofyziky

  F5351

  Základy molekulární biofyziky

  F5370

  Biofyzikální praktikum UFKL

  F6342

  Základy lékařské biofyziky

  F8380

  Základy molekulového modelování a bioinformatiky

  F9600

  Spektroskopické studium biopolymerů

  F9601

  Optické studium jednotlivých molekul

  F9602

  Interakce elektromag. pole se živou hmotou

  F9603

  Od diagnózy k léku

  FA601

  Fotosyntéza

  FA602

  Strukturní biologie: biofyzikální aspekty

  FA603

  Elektronová mikroskopie v biologii

  ========
   
   


  (c) Ústav fyziky kondenzovaných látek                             vyuka.shtml změněn / changed on 13.02.2022