Nové projekty Mobility na ÚFE

Tři nové projekty Mobility z výzev MŠMT budou řešit výzkumníci z Ústavu fyzikální elektroniky. Uspěly všechny tři podané projekty. Vědci se budou věnovat syntéze nových jednofázových materiálů na bázi TZnSb, studiu dielektrického barierového výboje i analýze vrstev připravených plazmově asistovanou depozicí za atmosférického tlaku. Cílem projektů je také posílit spolupráci se zahraničními partnery.

17. 2. 2023 Pavlína Slavíková Tereza Schmidtová

Bez popisku

V uplynulých dnech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky z posledních dílčích výzev programu Mobility. Jednalo se o projekty připravované ve spolupráci s rakouskými, německými a francouzskými partnery. V rámci ÚFE byly předloženy tři návrhy projektů a všechny byly podpořeny. Celkově je ÚFE v těchto výzvách velmi úspěšný. Za poslední tři roky se míra úspěšnosti podaných projektů pohybuje na úrovni 85 %. Všechny úspěšné projekty Mobility budou realizovány v období od března 2023 do prosince 2025. Smyslem těchto projektů je posílení mobility výzkumných pracovníků a realizace společných témat vedoucích k posílení základního výzkumu.

Doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D. ve spolupráci s Ústavem chemie PřF MU připravila projekt „TZnSb materiály: jejich krystalová a elektronová struktura a fyzikální vlastnosti.“ Celý projekt je zaměřen na syntézu zcela nových jednofázových materiálů na bázi TZnSb (T = Ti, V, Cr) a to pomocí metod práškové metalurgie. Podmínky syntézy budou odvozeny z DSC/DTA dat a z EDX/SEM studií. Vědci budou zkoumat fyzikální vlastnosti včetně tepelné stability, měrného tepla, elektrické vodivosti, Seebeckova koeficientu, magnetického chování (od 4 do 800 K), tvrdosti a elastických údajů o pokojové teplotě i při zvýšených teplotách. Výpočty DFT poskytnou podrobnosti o elektronová struktuře a vazbě a fyzikálních (případně termoelektrických) vlastnostech. V rámci mobilit bude probíhat spolupráce s vídeňskou Technickou univerzitou (Institut für Festkörperphysik).

Doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D. uspěl s projektem zaměřeným na posílení spolupráce s pracovištěm Laboratoire plasma et conversion d'énergie (LAPLACE) ve francouzském Toulouse. Tématem projektu je studium dielektrického bariérového výboje v CO2. Tato spolupráce je pro český tým významným přínosem. Z vědeckého hlediska umožňuje těžit z vědomostí francouzského týmu homogenního dielektrického bariérového výboje (DBD), český tým je spíše specialistou na filamentární výboje. Nabízí také příležitost seznámit se poprvé s technikou prostorově rozlišeného elektrického měření bariérových výbojů a z toho plynoucího popisu a analýzy pomocí teoretického modelu. Použití tohoto typu diagnostiky nabízí možnost studovat vývoj homogenních výbojů, jejich prostorových vlastností, paměťových efektů, chemických procesů po proudu studovaného plynu atd. Umožňuje také charakterizovat jevy, které probíhají těsně před zapálením a které mohou hrát důležitou roli v mechanismech přispívajících k paměťovému efektu zodpovědnému za homogennost výboje.

RNDr. Zlata Kelar Tučeková, PhD. se zaměřila na posílení spolupráce s německou Univerzitou aplikovaných věd a umění v Göttingenu (Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheit). Tématem spolupráce je plazmatem asistovaná depozice vrstev za atmosférického tlaku na funkční vlákna a následná pokročilá analýza tloušťky vrstev pomocí spektrometrie laserem buzeného plazmatu. Cílem společného česko-německého projektu je studium možnosti využití spektroskopie indukovaného plazmatu k spolehlivému měření tloušťky vrstev připravovaných plazmatem asistovanou depozicí na vlákna za atmosférického tlaku. Pomocí moderní mikroskopie (konfokální mikroskop, SEM, WDX) budou určeny jejich důležité parametry (struktura, složení, míra smáčivosti, stabilita). Výsledky budou porovnány s experimentálními daty a využity pro další optimalizaci měření tloušťky vrstvy.

Všem našim úspěšným kolegům gratulujeme!

Bez popisku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info