Ústav fyziky a technologií plazmatu

Ústav fyziky a technologií plazmatu (do roku 2023 Ústav fyzikální elektroniky) má více než 60 let zkušeností v oblasti výzkumu nízkoteplotního plazmatu za atmosférického tlaku a také v oblasti magnetronového naprašování.

Mezi hlavní oblasti činností patří výzkum a vývoj aplikací nízkoteplotního plazmatu a ionizovaných plynů (na teoretické i experimentální úrovni), plazma-chemické reakce v teplotně nerovnovážném plazmatu a povrchové interakce plazmatu, plazma v kapalinách a depozice tenkých vrstev.

Ústav fyziky a technologií plazmatu je plně vybaven nejmodernějšími přístroji a je tak schopen reagovat na potřeby partnerů z oblasti průmyslu i výzkumných organizací, a to zejm. v oboru pokročilých nanomateriálů.

Ústav fyziky a technologií plazmatu nabízí čtyřletý doktorský studijní program zaměřený na základní i aplikovaný výzkum v oblasti teplotně nerovnovážného plazmatu.

Adresa: Kotlářská 267/2, 602 00 Brno, Budova 06, 07
Web: https://www.physics.muni.cz/ustavy/uftp

prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

ředitel ústavu – Ústav fyziky a technologií plazmatu

e‑mail:

Petr Vašina získal titul Ph.D. v roce 2005 z Université Paris-Sud v oboru „Waves and Matter“ a Masarykovy Univerzit\ v oboru Fyzika plazmatu. Na Masarykově univerzitě pracuje od roku 2004. V současné době je profesorem na Ústav fyziky a technologií plazmatu. Jeho hlavní výzkumné oblasti jsou studium elementárních procesů ve výbojích, diagnostika a modelování reaktivního plazmatu, studium hybridního procesu depozice PVD-PECVD a jeho aplikace pro depozici tenkých vrstev, vysokovýkonné impulsní magnetronové naprašování a depozice nanostrukturovaných kompozitních materiálů.

Ústav fyziky kondenzovaných látek

Výzkum na Ústav fyziky kondenzovaných látek je soustředěn na vybrané materiály a struktury, zejména na jejich optickou odezvu a strukturní vlastnosti. Zabýváme se především vybranými kovy, polovodiči a izolátory, a to v jejich objemové podobě, nebo jako složkami vrstevnatých struktur. Optickou spektroskopii v širokém oboru (od daleké infračervené do ultrafialové oblasti) používáme ke studiu vibračních a elektronových stavů a jejich interakcí, např. ve změnách optické odezvy s teplotou. Strukturní vlastnosti jsou studovány hlavně rentgenovou difrakcí a reflexí. Největší pozornost věnujeme nízkorozměrným polovodičovým strukturám, vysokoteplotním supravodičům, multivrstvám kov-polovodič-izolátor a polymerům.

Výuka ústavu spočívá v základních a specializovaných kursech fyziky, rozsáhlých praktických kursecha zčásti v kursech teoretické fyziky. Ústav rovněž realizuje výuku v mezifakultním studiu fyzikálního inženýrství a v bakalářském a magisterském studiu optometrie. Na ústavu funguje laboratoř polovodičových technologií s čistými prostorami, podporovaná firmou ON Semiconductor CR, používaná především k výukovým účelům. Ústav rovněž organizuje výuku biofyziky a má k dispozici biofyzikální laboratoř.

Adresa: Kotlářská 267/2, 602 00 Brno, Budova 09
Web 1 (dosavadní web ÚFKL, stále aktivně udržovaný): www.physics.muni.cz/ufkl
Web 2 (pracoviště v organizační struktuře MU): https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/prirodovedecka-fakulta/312020-ustav-fyziky-kondenzovanych-latek

prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

ředitel ústavu – Ústav fyziky kondenzovaných látek

e‑mail:

Dominik Munzar získal doktorský titul PhD ve fyzice pevných látek na Masarykově univerzitě v roce 1994. Na MU působil postupně jako vědecký pracovník, od roku 2003 jako docent a od roku 2017 jako profesor ve fyzice kondenzovaných látek. V letech 1997 až 1999 absolvoval postdoktorandský výzkumný pobyt na MPI for Solid State Research (Stuttgart, Německo). V roce 2015 se stal ředitelem Ústavu fyziky kondenzovaných látek. Jeho výzkum je zaměřen na elektronovou strukturu a optickou odezvu polovodičů, nanostruktur, vysokoteplotních supravodičů a dalších oxidových materiálů se silně korelovanými elektrony, a též na mechanismy supravodivosti v těchto materiálech.

Lidé Projekty Výzkumné skupiny


 

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Z historie

O porevoluční směřování nynějšího Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky a z něj vyplývající současné vědecké i pedagogické úspěchy se zasloužil profesor Michal Lenc, ředitel ústavu v letech 1994 – 2011, zásadní změnou koncepce činnosti ústavu, která spočívala v myšlence přirozeného propojení astrofyziky s odpovídajícími oblastmi teoretické fyziky v teoretickou astrofyziku, při zachování efektivní vazby na astronomická pozorování. Vědom si poslání univerzity jako instituce vědecké i vzdělávací, zasadil se o vznik bakalářského studijního oboru Astrofyzika a magisterského i doktorského oboru Teoretická fyzika a astrofyzika a odborné zabezpečení jejich specifik přijetím našich i zahraničních pracovníků vysoce kvalifikovaných v obou takto propojených oblastech fyziky. Ústav (tehdy katedra) tak byl prvním celkem na fakultě, jehož kmenovými členy se natrvalo stali i zahraniční odborníci. Úspěchy posledního desetiletí jsou přirozeným vyústěním tehdejší promyšlené koncepce.

O výzkumu

Vědecká práce ústavu je týmová, tematický rozsah výzkumu je velmi široký a je pochopitelně vázán na vzdělávací činnost zejména specializovanou výukou a obsahem závěrečných prací ve všech typech studia. Tým zaměřený na teoretickou fyziku řeší problémy moderní teoretické fyziky, jako jsou superstruny a supersymetrie, algebraické vlastnosti teorie pole, integrabilní modely v teorii strun, alternativní teorie gravitace, geometrická analýza a variační počet. Výzkum optického týmu se soustředí na teorii neviditelných plášťů a dokonalých čoček, studium analogií mechaniky a optiky a na zobrazování multimódovými optickými vlákny. Náplní výzkumu astrofyzikálního týmu je studium proměnných hvězd různých typů (např. chemicky pekuliárních hvězd, zákrytových dvojhvězd, pulzujících hvězd), studium otevřených hvězdokup a fyzika okolohvězdného prostředí. V rámci všech zmíněných témat existuje dlouhodobá mezinárodní spolupráce na výzkumných projektech a publikacích. Kromě typicky fyzikálního výzkumu se pracovníci ústavu tvořící tým fyzikálního vzdělávání zabývají výzkumem, publikační a výukovou činností v oblasti praktické didaktiky fyziky a popularizací (vedení středoškolské odborné činnosti, přednášky Univerzity třetího věku), čímž naplňují požadavky tzv. třetí role univerzity.

Současný ÚTFA tak důstojně navazuje na někdejší mezinárodní renomé brněnské teoretické fyziky a astrofyziky, reprezentované Bohuslavem Hostinským, Bedřichem Macků a Lubošem Perkem.

Adresa: Kotlářská 267/2, 602 00 Brno, Budova 06

prof. Rikard von Unge, Ph.D.

ředitel ústavu – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

e‑mail:

Rikard von Unge získal doktorský titul v roce 1997 na Stockholmské univerzitě. Po postdoktorkských pozicích v Stony Brook University v New Yorku a na Princetonské univerzitě v New Jersey nastoupil na Masarykovu univerzitu jako odborný pracovník. V roce 2002 získal docenturu a v roce 2004 se stal profesorem. V roce 2011 získal pozici ředitele Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky.
Rikard von Unge a jeho pracovní skupina se věnuje především výzkumu v oblasti supersymetrie a jejími důsledky pro fyzikální teorie za Standardním modelem, jako je například teorie strun nebo supergravitace. Navíc tyto teorie bývají velmi často zajímavé i z čistě matematického pohledu. Jedním z dlouhodobějších témat je studium supersymetrických nelineárních sigma modelů a jejich vztahu ke komplexní geometrii.
Na ústavu přednáší předměty: Pokročilá kvantová mechanika, Kvantová elektrodynamika, Obecná teorie relativity, Úlohy z teoretické fyziky a Pokročilá kvantová teorie pole.

Lidé Projekty Výzkumné skupiny


 

V&V centrum CEPLANT

Výzkumné a vývojové středisko pro nanotechnologie a povrchové úpravy plazmatem bylo založeno v prosinci 2010 na Ústavu fyzikální elektroniky (nyní Ústav fyziky a technologií plazmatu), Masarykovy univerzity v Brně a bylo vybudováno na 50 leté tradici aplikovaného výzkumu fyziky plazmatu, což přineslo několik inovací úspěšně přenesených do průmyslu.

Infrastruktura CEPLANT byla vybudována díky Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR v letech 2010–2014 (celkový rozpočet činil 8,5 milionu EUR). Od roku 2015 je CEPLANT částečně financován z Národního programu udržitelnosti z českého státního rozpočtu a dalších národních či mezinárodních programů financování. Díky mezinárodní orientaci CEPLANTu se mezinárodní fondy v posledních letech postupně zvyšují.

Location: Kotlářská 267/2, 602 00 Brno, Budova 06, 07
Web: www.ceplant.cz

prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

Ředitel V&V centra CEPLANT

e‑mail:

Mirko Černák získal titul Ph.D. titul z fyziky na Univerzitě Komenského v roce 1985. Kromě toho má postdoktorandské zkušenosti ze zahraničních univerzit (Nagoja Institute of Technology, Japonsko, Shizuoka University, Hamamatsu, Japonsko a CNRS, Paříž, Francie). Od roku 2003 je profesorem fyziky plazmatu na Masarykově univerzitě. V současné době je ředitelem V&V centra CEPLANT na Masarykově univerzitě. Prof. Černák se zaměřuje především na fyziku plazmatu, plazmovou chemii, aplikovanou elektrostatiku, základní a aplikovaným studiem mechanismu výbojů za atmosférického tlaku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info