Státní závěrečné zkoušky červen 2023

18. 4. 2023

Bez popisku

Bakalářské studijní programy

Písemná část státních závěrečných zkoušek je společná pro program Fyzika a všechny jeho specializace, program Aplikovaná fyzika a program Fyzika se zaměřením na vzdělávání a bude se konat v pátek 16.6.2023 v posluchárně F2. Registrace začíná v 8.30, vlastní zkouška v 9.00. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.

K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů.

Program Fyzika

 • specializace Fyzika: 23.6. v posluchárně F-Lenc, 5 studujících, komise: prof. von Unge, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. Munzar, prof. Trunec, prof. Tyc, doc. Dubroka, doc. Chaloupka
 • specializace Fyzika: 28.6. v posluchárně F-Lenc, 5 studujících, komise: prof. von Unge, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. Trunec, prof. Vašina, doc. Dubroka, doc. Hoder
 • specializace Fyzika: 30.6. v posluchárně F-Lenc, 5 studujících, komise: prof. von Unge, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. Trunec, doc. Dubroka, doc. Hoder

První den 23.6.2023

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Izabela Cvachová Single-bubble sonoluminescence experiment Hoder Bonaventura
9.30-11.00 Emma Daňková Aplikace rtg difrakčního zobrazování Caha Mikulík
11.00-12.30 Marek Duchaň Studium optické odezvy feromagnetických oxidů manganu Dubroka Münz
13.30-15.00 Jan Klimek Pulzní laserová depozice tenkých vrstev feromagnetických oxidů a zkoumání jejich magnetických vlastností Kiaba Meduňa
15.00-16.30 Petr Pazourek Effects of elaboration conditions on structural and magnetic properties of SnO2: bulks and thin films Nguyen Dubroka

Druhý den 28.6.2023

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Margaréta Verebesová Newtonovská kosmologie Klusoň Hinterleitner
9.30-11.00 Matúš Lipták 1D quantum anharmonic oscillator via path integrals Bering Larsen von Unge
11.00-12.30 Adam Pešl Kmity strun a řetízků Tyc Konečný
13.30-15.00 Samuel Ján Peťura Black hole/string transition Wulff von Unge
15.00-16.30 Radek Sláma Batalin-Vilkovisky formulation of relativistic point particle Bering Larsen Hinterleitner

Třetí den 30.6.2023

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Erik Búš Symetrie a zákony zachování ve variačních teoriích Musilová Tyc
9.30-11.00 Adam Fedor Simulace ionizační vln ve vzduchu v blízkosti elektrod s přepětím Bonaventura Bílek
11.00-12.30 Eliška Rapcová Plazmová úprava netkaných PLA textilií Skácelová Štěpánová
13.30-15.00 Anna Richterková Studium vybraného vícenásobně zákrytového systému Zejda Štefl
15.00-16.30 Jakub Macků Vliv plazmového výboje na adhezní vlastnosti polymerního substrátu. Kelar Slavíček

 

 • specializace Astrofyzika: 21.6. v posluchárně F-Lenc, 6 studujících, komise: prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, prof. Werner, doc. Mikulík, dr. Hemzal
 • specializace Astrofyzika: 22.6. v posluchárně F-Lenc, 5 studujících, komise: prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, prof. Werner, doc. Mikulík, doc. Zejda, dr. Hemzal

První den 21.6.2023

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Alena Mrkvičková Proměnnost ultrafialových čar magnetické hvězdy HD 37776 Krtička Kurfürst
9.30-11.00 Daniel Pitoňák OES spektrograf a jeho potenciál pro přesná měření radiálních rychlostí Kabáth Vaňko
11.00-12.30 Tatiana Rievajová Particle-in-cell simulace jiskrových údálostí v polarních čepičkách pulzarů Benáček Muñoz
13.30-15.00 Tereza Rybníčková Radioteleskop pro příjem signálu neutrálního vodíku Kudrle Hroch
15.00-16.30 Alena Vanžurová Detekce meteorů pomocí rozptylu radiového signálu Kudrle Pazderka

Druhý den 22.6.2023

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Samuel Buranský Analýza komplexních světelných křivek planetek Henych Hroch
9.30-11.00 Michaela Ďuríšková Efekt vakuové disperze na GRB Kováčik Hroch
11.00-12.30 Jakub Gazdoš Zpracování dat z interferometru ALMA - vývoj galaktických medúz v kupě Coma Jáchym Taylor
13.30-15.00 Ing. Eliška Honsová Hledání planetkových párů/klastrů a odhad jejich stáří Fatka Čapek
15.00-16.30 Ing. Vlastimil Kapusta Zpracování a analýza dat z rádiových antén ALMA - Ram pressure stripping a geometrie galaxií v galaktických kupách Grossová Hu
16.30-18.00 Ema Šipková Mechanismus proměnnosti TIC 229741985 Skarka Hroch

 

 • specializace Biofyzika: 27.6. v zasedací místnosti ÚFKL, 1 studující: prof. Kozelka, prof. Mornstein, doc. Kubíček, doc. Mikulík

27.6.2023

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
12.00-13.30 Veronika Vávrová Systematická studie termálních a izotermálních diferenčních spekter čtyřřetězcových struktur nukleových kyselin Dvořáková Daňhel

 

Program Fyzika se zaměřením na vzdělávání

 • 20.6. v posluchárně F-Lenc, 1 studující, komise: doc. Bochníček, doc. Lacina, prof. Munzar, prof. Musilová, doc. Navrátil, doc. Štefl

20.6.2023

Čas Jméno Téma práce Školitel
8.00-9.00 (pouze ústní část) Andrea Teclová Matematika: Maturita z matematiky u nás a v Německu Šišma

 

Program Aplikovaná fyzika - Nanotechnologie

 • 27.6. v posluchárně F-Lenc, 6 studujících, komise: prof. Vašina, prof. Černák, prof. Tyc, doc. Souček

27.6.2023

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Terézia Halamová Vliv topografie terče na ionizační centra v HiPIMS výboj Klein Mrkvičková
9.30-11.00 Jakub Lexmaul Vliv dielektrické bariéry na dielektrický bariérový výboj Přibyl Dvořák
13.30-15.00 Tereza Rybová Polymerní nanovlákna pro bioaplikace připravené metodou elektrostatického zvlákňování Kováčová Jurmanová
15.00-16.30 Enrico Úradník Studium růstu rostlin v plazmatem aktivované vodě Sťahel Prokeš

 

Magisterské studijní programy

Obhajoba diplomové práce i další ústní části zkoušky budou v různé dny. K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.

Program Fyzika

 • obhajoby specializací Fyzika plazmatu a nanotechnologií a Teoretická fyzika 9.6., F-Lenc, 7 studujících, komise: prof. Kudrle, prof. Tyc, prof. Krtička, doc. Dubroka, doc. Dvořák, doc. Hinterleitner, doc. Chaloupka, doc. Slavíček
 • obhajoby specializací Fyzika plazmatu a nanotechnologií 12.6. F-Lenc, 7 studujících, komise: prof. Tyc, prof. Krtička, prof. Kudrle, doc. Dubroka, doc. Dvořák, doc. Hinterleitner, doc. Chaloupka, doc. Slavíček
 • obhajoby specializací specializací Fyzika kondenzovaných látek a Astrofyzika 13.6., F-Lenc, 7 studujících, komise: prof. Musilová, prof. Krtička, prof. Mikulášek, prof. Munzar, doc. Dubroka, doc. Dvořák, doc. Chaloupka
 • ústní část specializací Fyzika plazmatu a nanotechnologií a Teoretická fyzika, 16.6., F-Lenc, 7 studujících, komise: prof. Kudrle, prof. Krtička, prof. Tyc, doc. Dvořák, doc. Dubroka, doc. Chaloupka, doc. Zejda
 • ústní část specializací Fyzika plazmatu a nanotechnologií 19.6., F-Lenc, 7 studujících, komise: prof. Tyc, prof. Krtička, prof. Werner, doc. Dvořák, doc. Dubroka, doc. Chaloupka, doc. Zejda
 • ústní část specializací Fyzika kondenzovaných látek a Astrofyzika 20.6. F-Lenc, 7 studujících, komise: prof. Musilová, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Dvořák, doc. Dubroka, doc. Hinterleitner, doc. Chaloupka, doc. Zejda

Obhajoby

První den 9.6.2023

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.00 Radoslav Brunovský Kinetic effects in high-power magnetron sputtering Obrusník Trunec
10.00-11.00 Adam Čepil Geometrická optika a kontaktní geometrie Krbek Bering Larsen
11.00-12.00 Radek Horňák Studium výboje buzeného v prostředí hydrodynamické kavitace a vody tímto výbojem upravené Sťahel Navrátil
13.00-14.00 Michaela Juříková Fabrication and characterization of a thin film electron biprism Jurmanová Jašek
14.00-15.00 Marek Mattoš Elektrické výboje v elektronegativních plynech Hoder Dvořák
15.00-16.00 David Nejezchleba Kontrola struktury a chemického složení grafénu jako cesta k zlepšení jeho funkčních vlastností Jašek Krumpolec
16.00-17.00 Tomáš Medek Monitorování prašného plazmatu Dvořák Kelar

Druhý den 12.6.2023

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.00 Martin Ondryáš Studium PVD procesu buzeného standardním a multipulzním módem magnetronového naprašování pulzy velkého výkonu Hnilica Jašek
10.00-11.00 Tomáš Rada Příprava tenkých vrstev pomocí reaktivního multipulzního magnetronového naprašování Souček Fekete
11.00-12.00 Jan Skácel Vícetekutinové modely v problémech fyziky plazmatu Bonaventura Viegas
13.00-14.00 Marek Šťastný Modelování a měření efektů vnějšího magnetického pole na plazma v elektronovém cyklotronovém rezonančním zdroji Obrusník Silva
14.00-15.00 Kristína Tomanková Simulation of oxygen plasma in a hollow cathode plasma source Obrusník Zabeida
15.00-16.00 Lukáš Vrána Příprava povlaků stabilizovaných vysokou entropií Souček Krumpolec

Třetí den 13.6.2023

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.00 Eva Baťková Studying the heating/cooling balance in galaxy cluster with the Athena X-ray observatory Werner Hroch
10.00-11.00 Martin Chobola Machine learning enhanced search for transient events in light curves Topinka Hroch
11.00-12.00 Daniel Jadlovský Studium proměnnosti spektra Betelgeuze Krtička Kubátová
13.00-14.00 Marko Mesarč Ověření exoplanetárního kandidáta identifikovaného družicí TESS Hambálek Janík
14.00-15.00 Klaudia Protušová Studium nejjasnějších galaxií v éře reionizace Zajaček Jeřábková
15.00-16.00 Martin Podhorský Strukturní chyby v mikrokrystalickém materiálu SiC  Meduňa Mikulík
16.00-17.00 Jakub Valdhans Výpočty elektronové struktury pomocí metody těsné vazby Klenovský Schliwa

Ústní části

První den 16.6.2023

Čas Jméno
9.00-10.00 Radoslav Brunovský
10.00-11.00 Adam Čepil
11.00-12.00 Radek Horňák
13.00-14.00 Michaela Juříková
14.00-15.00 Marek Mattoš
15.00-16.00 Tomáš Medek
16.00-17.00 David Nejezchleba

Druhý den 19.6.2023

Čas Jméno
9.00-10.00 Martin Ondryáš
10.00-11.00 Tomáš Rada
11.00-12.00 Jan Skácel
13.00-14.00 Marek Šťastný
14.00-15.00 Kristína Tomanková
15.00-16.00 Lukáš Vrána
16.00-16.30 Miroslav Golian (pouze Fyzika)

Třetí den 20.6.2023

Čas Jméno
9.00-10.00 Eva Baťková
10.00-11.00 Martin Chobola
11.00-12.00 Daniel Jadlovský
13.00-14.00 Marko Mesarč
14.00-15.00 Klaudia Protušová
15.00-16.00 Martin Podhorský
16.00-17.00 Jakub Valdhans

 

Program Biofyzika

 • obhajoby i ústní části 27.6. v zasedací místnosti ÚFKL, 1 studující, komise: prof. Kozelka, prof. Mornstein, doc. Mikulík, doc. Kubíček, doc. Vácha

   

  Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
  9.00-10.30 Lenka Smílková Biofyzikální charakterizace interakcí mezi TWJ-DNA a nízkomolekulárními sloučeninami Trantírek Kubíček
  10.30-12.00 Ladislav Hustý Průchod komplexních peptidů přes fosfolipidové membrány Vácha Kubíček

Program Učitelství fyziky pro střední školy

 • písemná část zkoušky z didaktiky fyziky se bude konat dne 19.6. v 9.00 v učebně Fs1.
 • ústní část 21.6. v posluchárně F4, 2 studující, komise: doc. Lacina, prof. Musilová, doc. Bochníček, doc. Navrátil, dr. Piskač

   

  Ústní části

  Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
  9.00-10.30 Kristina Koníčková Matematika: Aplikace teorie sítí ve vzdělávání Liška  
  10.30-12.00 Ondřej Suchánek Matematika: Nerovnosti pro exponenciální a gamma funkce Veselý  

Program Radiologická fyzika

 • obhajoba i ústní část 14.6. v zasedací místnosti ÚFKL, 1 studující, komise: prof. Mornstein, prof. Munzar, ing. Súkupová, ing. Ptáček, doc. Sabol, ing. Novák, mgr. Dvořák, ing. Dostál
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
11.00-13.00 Anna Kufová Optimalizace a evaluace algoritmů pro fitování intravoxel incoherent motion dat z MR snímků mozku Dostál Mikulka

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info