Státní závěrečné zkoušky červen 2024

3. 5. 2024

Bez popisku

Bakalářské studijní programy

Písemná část státních závěrečných zkoušek je společná pro program Fyzika a všechny jeho specializace, program Aplikovaná fyzika a program Fyzika se zaměřením na vzdělávání a bude se konat v pátek 14.6.2024 v posluchárně F2. Registrace začíná v 8.30, vlastní zkouška v 9.00. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.

K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů.

Program Fyzika

 • specializace Fyzika: 24.6. v posluchárně F-Lenc, 4 studující, komise: prof. von Unge, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. Trunec, doc. Dubroka, doc. Chaloupka, doc. Hoder
 • specializace Fyzika: 25.6. v posluchárně F-Lenc, 4 studující, komise: prof. von Unge, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. Trunec, doc. Dubroka, doc. Hoder
 • specializace Fyzika: 26.6. v posluchárně F-Lenc, 4 studující, komise: prof. von Unge, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. Trunec, doc. Dubroka, doc. Hoder

První den 24.6.2024

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 David Kamenský Bezodrazový geodetický kulečník Tyc  
9.30-11.00 Jan Kodýtek Diagnostika mikrovlnné plazmové trysky Kudrle  
11.00-12.30 Klára Křivánková Experimentální aspekty rentgenové tomografie Meduňa  
13.30-15.00 Csaba Morvay Hloubkové profilování chemického složení tenkých vrstev kombinací rtg reflexe a rtg fluorescence Caha  

Druhý den 25.6.2024

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Amin Nakhlé Rotace nesymetrického setrvačníku Tyc Konečný
9.30-11.00 Zdeněk Pekař Jackiw–Teitelboim gravity Wulff von Unge
11.00-12.30 Matúš Pilinský Využití dielektrického bariérového výboje pro ošetření nanovlákenných materiálů Pavliňák  
13.30-15.00 Tobiáš Poláček Lokalizované módy v sonických krystalech Chaloupka  

 

Třetí den 26.6.2024

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Jan Rybka Birkhoff's theorem in higher spacetime dimensions Bering Larsen Hinterleitner
9.30-11.00 Miroslav Švec Studium fázových přechodů pomocí rtg difrakce Caha  
11.00-12.30 Michal Valentík Electrostatics and magnetostatics on the hypersphere Krbek  
13.30-15.00 Tomáš Vítek Kalibrace detektorů gama záření pro družici GRBBeta Münz  

 

 • specializace Astrofyzika: 18.6. v posluchárně F-Lenc, 6 studujících, komise: prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, prof. Werner, doc. Mikulík, doc. Zejda, dr. Hemzal
 • specializace Astrofyzika: 19.6. v posluchárně F-Lenc, 5 studujících, komise: prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, prof. Werner, doc. Mikulík, doc. Zejda, dr. Hemzal

První den 18.6.2024

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.30-11.00 Samuel Fabo Excentrické zákrytové dvojhvězdy Zejda  
11.00-12.30 Leontýna Hergetová Gravitační vlny: nové okno do vesmíru Kurfürst Krtička
13.30-15.00 Filip Holoubek Superzářivé supernovy Kurfürst Hroch
15.00-16.30 Martin Kolář X-ray spectroscopy of the cosmic web Werner  

Druhý den 19.6.2024

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Pavlína Králíková Terrella's properties Pazderka  
9.30-11.00 Martin Mondek Vlastnosti kvaziperiodických erupcí v galaktických jádrech Zajaček Suková
11.00-12.30 Sabina Pačková Fotometrická analýza vícenásobně zákrytových systémů Kolář Janík
13.30-15.00 Tomáš Pekárek Semi-analytické modelování drah galaktických medúz v kupách Jáchym Jimenez Villarraga
15.00-16.30 Tereza Vaněčková Možnosti plazmové konverze CO2 a H2O na CH4 v mimozemských podmínkách Kudrle  
16.30-18.00 Adriana Zacharová Building a Reissner-Nordström black hole from scratch Larsen Hinterleitner

 

 • specializace Biofyzika: 17.6. v zasedací místnosti ÚFKL, 3 studující: prof. Kozelka, prof. Mornstein, doc. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

17.6.2024

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Michal Gerža Skenovací elektronová mikroskopie na biologických vzorcích Mikulík  
9.30-11.00 Matyáš Láníček Strukturní charakterizace proteinů podílejících se na metabolismu R-smyček Šebesta  
12.00-13.30 Vilém Vojta Rentgenová radiografie a tomografie Mikulík  

 

Program Fyzika se zaměřením na vzdělávání

 • 28.6. v posluchárně F-Lenc, 1 studující, komise: doc. Bochníček, doc. Lacina, prof. Munzar, prof. Musilová, doc. Navrátil, doc. Štefl

28.6.2024

 

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Štěpán Březovják Analýza mikrometeoritů pomocí elektronového mikroskopu a jejich odlišení od vzorků pozemského původu Jurmanová  
9.30-10.15 Šárka Divácká Zobrazení pro začátečníky (Matematika) Dřímalová  
10.15-11.00 David Hrbáček Druhá pomoc pro budoucího fyzikáře (Matematika) Dřímalová  
11.00-12.30 Jakub Jedlička Školní pokusy z optické spektroskopie Navrátil  
13.30-14.15 Michal Krettek Shodná a podobná zobrazení v rovině s využitím komplexních čísel (Matematika) Janyška  
14.15-15.00 Martin Rozsypal První pomoc pro budoucího fyzikáře (Matematika) Dřímalová  

Program Aplikovaná fyzika - Nanotechnologie

 • 24.6. v posluchárně Fs1, 4 studující, komise: prof. Vašina, prof. Černák, doc. Mikulík, doc. Souček
 • 25.6. v posluchárně Fs1, 4 studující, komise: prof. Vašina, prof. Munzar, doc. Mikulík, doc. Souček

24.6.2024

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Martin Karkuš Plazmochemická depozice mědí dopovaných tenkých vrstev na bázi uhlíku Přibyl  
9.30-11.00 Matúš Móro Study of the CDBD atmospheric pressure MHz discharge Pazderka  
13.30-15.00 Jakub Motl Charakterizace TiAlON povlaků připravených technikou magnetronového naprašování buzeného pulzy velkého výkonu Fekete  
15.00-16.30 Adam Novak Studium a porovnání zdrojů atmosférického plazmatu pro povrchovou úpravu materiálů Krumpolec  

25.6.2024

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Tatiana Pitoňáková Příprava tenkých vrstev oxidů stabilizovaných vysokou entropií Souček  
9.30-11.00 Veronika Pizúrová Příprava grafenu a jeho charakterizace pomocí pokročilých mikroskopických/spektroskopických metod Mikmeková  
13.30-15.00 Radek Slavíček Magnetické vlastnosti perovskitových heterostruktur oxidů kobaltu a železa Dubroka  
15.00-16.30 Adam Vyžďura Stanovení absolutní koncentrace rozprášených částic při procesu magnetronového naprašování Fekete  

 

Magisterské studijní programy

Obhajoba diplomové práce i další ústní části zkoušky budou v různé dny. K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.

Program Fyzika

 • obhajoby specializací Fyzika plazmatu a nanotechnologií, Fyzika kondenzovaných látek, Teoretická fyzika 12.6., F-Lenc, 7 studujících, komise: prof. Tyc, prof. Kudrle, prof. Munzar, prof. Trunec, doc. Hinterleitner, doc. Chaloupka
 • obhajoby specializace Astrofyzika 13.6. F-Lenc, 7 studujících, komise: prof. Tyc, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. Werner, doc. Chaloupka, doc. Zejda
 • ústní část specializace Astrofyzika 20.6., F-Lenc, 7 studujících, komise: prof. Tyc, prof. Krtička, prof. Munzar, prof. Werner, doc. Dvořák, doc. Dubroka, doc. Chaloupka, doc. Zejda
 • ústní část specializací Fyzika plazmatu a nanotechnologií, Fyzika kondenzovaných látek, Teoretická fyzika 21.6., F-Lenc, 7 studujících, komise: prof. Tyc, prof. Kudrle, prof. Trunec, doc. Dvořák, doc. Dubroka, doc. Chaloupka, doc. Zejda

Obhajoby

První den 12.6.2024

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.00 Bc. Michal Ďuriška Výpočty pásové struktury pevných látek variačními kvantovými metodami Friák Plesch
10.00-11.00 Bc. Michal Fleischer Dielectric barrier discharges variations commonly used for industrial applications Kelar Slavíček
11.00-12.00 Bc. Pavel Kosík Využití atmosférického plazmatu pro modifikaci nanomateriálů na bázi grafen oxidu Krumpolec Jašek
13.00-14.00 Bc. Lucie Krejčí Srovnání techniky difrakčního kontrastu u transmisní elektronové mikroskopie v režimech TEM a STEM Kruml Tesařová
14.00-15.00 Bc. Jan Slaný Diagnostika plazmatu pomocí pikosekundového laseru Dvořák Dědina

Druhý den 13.6.2024

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.00 Bc. Matěj Bárta Studium výtrysků molekulárního plynu v blízkých galaxiích Jáchym  
10.00-11.00 Bc. Marianna Dafčíková Hledání a charakterizace astrofyzikálních krátkodobých zdrojů v oboru gama pozorovaných nanodružicemi GRBAlpha a VZLUSAT-2 Řípa Sanna
11.00-12.00 Bc. Nikola Husáriková Measurements by CubeSats: background levels at low Earth orbit, trapped particle models and gamma-ray transients Řípa Campana
13.00-14.00 Bc. Kristýna Janoušková Perturbed stellar motion in the Galactic center during its active phases Zajaček Karas
14.00-15.00 Bc. Mária Lauková Spektroskopické studium proměnných bílých trpaslíků dalekohledy VLT Krtička Štefl
15.00-16.00 Bc. Kateřina Pivoňková Studium vysokorychlostních absorpčních událostí ve spektrech proměnných hvězd typu alfa Cygni Maryeva Cidale

 

Ústní části

První den 20.6.2024

Čas Jméno
9.00-10.00 Bc. Matěj Bárta
10.00-11.00 Bc. Marianna Dafčíková
11.00-12.00 Bc. Nikola Husáriková
13.00-14.00 Bc. Kristýna Janoušková
14.00-15.00 Bc. Mária Lauková
15.00-16.00 Bc. Kateřina Pivoňková

Druhý den 21.6.2024

Čas Jméno
9.00-10.00 Bc. Michal Ďuriška
10.00-11.00 Bc. Michal Fleischer
11.00-12.00 Bc. Pavel Kosík
13.00-14.00 Bc. Lucie Krejčí
14.00-14.30 Bc. Katarína Porubčanová
14.30-15.30 Bc. Jan Slaný

 

Program Učitelství fyziky pro střední školy

 • písemná část zkoušky z didaktiky fyziky se bude konat dne 14.6. v 9.00 v učebně Fs1.
 • ústní část 21.6. v učebně Fs1, 1 studující, komise: doc. Lacina, prof. Musilová, doc. Bochníček, doc. Navrátil, dr. Piskač

   

  Ústní části

  Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
  12.00-13.00 Bc. Hedvika Dušková Morfologická variabilita a lokální disperze skalního plže Pyramidula pusilla (Biologie) Horsák  

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info