Státní závěrečné zkoušky léto 2021

21. 6. 2021 21:30 Michael Krbek

Bez popisku

Bakalářské studijní programy

Písemná část státních závěrečných zkoušek je společná pro program Fyzika a všechny jeho specializace, program Aplikovaná fyzika a program Fyzika se zaměřením na vzdělávání a bude se konat v pondělí 21.6.2021 v posluchárně F2. Registrace začíná v 8.30, vlastní zkouška v 9.00. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.

K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů.

Program Fyzika

 • specializace Fyzika: 12.7.-13.7. v posluchárně F3 (příprava v F4), 11 studujících, komise: prof. von Unge, doc. Chaloupka, prof. Krtička, prof. Kudrle

První den 12.7.2021

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.30-9.45 Radoslav Brunovský Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo Obrusník Klein
9.45-11.00 Jakub Bucko Heisenbergův spinový řetězec a Betheho ansatz Wulff von Unge
11.00-12.15 Tomáš Medek Sondová měření v pulzním výboji Dvořák Kudrle
13.00-14.15 Branislav Palúch Kmity tyčí zatížených mechanickým napětím Tyc Konečný
14.15-15.30 Katarína Porubčanová Pulsní laserová depozice tenkých vrstev feromagnetického La0.7Sr0.3MnO3 a studium jejich magnetických vlastností Dubroka Meduňa
15.30-16.45 Jan Skácel Fyzika elektrického pohonu satelitů: Hallovy motory Bonaventura Viegas

Druhý den 13.7.2021

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.30-9.45 Jan Slaný Určení absolutní koncentrace částic při magnetronovém naprašování Hnilica Slavíček
9.45-11.00 Martin Škorňa Spontánní narušení symetrie a nerelativistická Goldstoneova věta Bering Larsen Hinterleitner
11.00-12.15 Marek Šťastný Simulace proudění a komprese plynu v elektrických pohonech využívajících vzduch jako palivo na velmi nízké oběžné dráze Obrusník Dvořák
13.00-14.15 Kristína Tomanková Globální modely plazmatu v reaktivním magnetronovém naprašování v argonu, dusíku a acetylenu Obrusník Viegas
14.15-15.30 Jakub Valdhans Studium optických vlastností kvantových teček Klenovský Klapetek
15.30-16.45 Jan Priessnitz Fotoionizace v atmosférických plynech Bonaventura Viegas
 • specializace Biofyzika: 8.7. v posluchárně F3 (příprava v F4), 4 studující, komise: prof. Kozelka, doc. Kubíček, prof. Mornstein, dr. Hemzal
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
10.00-11.15 Martin Podhorský Maloúhlový rozptyl rtg záření na kovových nanočásticích Meduňa Novák
11.15-12.30 Eva Pecháčková Vliv bovinního sérového albuminu na degradaci hyaluronanu pomocí hyaluronidáz Turková Gregušová
13.15-14.30 Eliška Kostrůnková Dekontaminační účinky plazmatem aktivovaného plynného média na bakteriální biofilm Vacek Kleknerová
14.30-15.45 Lenka Smílková Optimalizace generace plazmatem aktivovaného plynného média s dekontaminačními účinky Kelar Tučeková Galmiz
 • specializace Astrofyzika: 1.7. v posluchárně F3 (příprava v F4), 8 studujících, komise: prof. Mikulášek, prof. Krtička, doc. Mikulík, doc. Zejda
 • specializace Astrofyzika: 2.7. v posluchárně F3 (příprava v F4), 8 studujících, komise: prof. Mikulášek, prof. Krtička, dr. Hemzal, doc. Zejda

První den 1.7.2021

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.15 Nikola Husáriková Aktivní galaxie měnící vzhled v rentgenovém oboru Svoboda Řípa
10.15-11.30 Daniel Jadlovský Fotometrické a spektroskopické charakteristiky červeného veleobra Betelgeuze Krtička Paunzen
12.15-13.30 Kristýna Janoušková Podrobné rádiové studium NGC 2329 Hroch Bárta
13.30-14.45 Eva Kosová Rentgenová studie detailů stuktur v jetu NGC 4486 Hroch Münz
14.45-16.00 Kateřina Neumannová Hvězdná proměnnost v kulových hvězdokupách Skarka Janík

Druhý den 2.7.2021

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.15 Klaudia Protušová Rentgenová studie sférického šoku v galaxii M89 vyvolaného působením aktivního galaktického jádra Werner Hroch
10.15-11.30 David Stoklásek Měření radiálních rychlostí exoplanetárních kandidátů Skarka Hroch
11.30-12.45 Lenka Wudiová Studium spektra chemicky pekuliární hvězdy HD 142990 Janík Štefl

Program Fyzika se zaměřením na vzdělávání

 • 12.7.-13.7. v posluchárně F1 (příprava v Fs1), 12 studujících, komise: doc. Bochníček, doc. Lacina, prof. Munzar, prof. Musilová, doc. Štefl

První den 12.7.2021

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.30-9.15 Martina Harvánková pouze ústní část zkoušky    
9.15-10.00 Mária Chromiaková pouze ústní část zkoušky    
10.00-10.45 Ema Jašminská pouze ústní část zkoušky    
10.45-11.30 Jan Jelínek pouze ústní část zkoušky    
12.30-13.45 Veronika Kolaříková Experimenty z termiky ve fyzikálním praktiku a v domácích podmínkách Bochníček Navrátil
13.45-14.30 Kristina Koníčková pouze ústní část zkoušky    
14.30-15.15 Šárka Kotasová pouze ústní část zkoušky    

Druhý den 13.7.2021

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.30-9.45 Pavlína Kührová Určování optických konstant a strukturních parametrů tenkých DLC vrstev s příměsí křemíku a kyslíku Čermák Ohlídal
9.45-11.00 Leona Slováková Demonstrační experimenty z mechaniky s využitím elektronických snímacích čidel Bochníček Mrkvičková
11.00-11.45 Jakub Sochor pouze ústní část zkoušky    
12.30-13.15 Alena Symerská pouze ústní část zkoušky    
13.15-14.00 Ondřej Suchánek pouze ústní část zkoušky    

Program Aplikovaná fyzika

 • 15.7. v posluchárně F1 (příprava v Fs1), 4 studujících, komise: prof. Černák, doc. Mikulík, doc. Souček, doc. Ráheĺ
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.15 David Nejezchleba Analýza struktury vybraného materiálu pro ukládání vodíku Král Čermák
10.15-11.30 Martin Ondryáš Příprava tenkých vrstev materiálů stabilizovaných vysokou entropií Souček Jašek
11.30-12.45 Lukáš Vrána Příprava a analýza tenkých vrstev na bázi niobu, uhlíku a bóru Souček Klein

Magisterské studijní programy

Obhajoba diplomové práce i další ústní části zkoušky budou na sebe navazovat ve stejný den. K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů.

Program Fyzika

 • 28.6.-29.6. v posluchárně F3 (příprava v F4), 12 studujících, komise dle specializací:
 • astrofyzika: prof. Musilová, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. Mikulášek, prof. Munzar
 • teoretická fyzika: prof. Musilová, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. von Unge, prof. Munzar
 • fyzika kondenzovaných látek: prof. Musilová, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. Munzar, doc. Dubroka
 • fyzika plazmatu a nanotechnologií:  prof. Musilová, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. Munzar, doc. Slavíček

První den SZZ 28.6.2021

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Tomáš Plšek Vztah mezi Bondiho akrecí a energií jetů v obřích eliptických galaxiích Werner Hroch
9.30-11.00 Zuzana Petrovská Renormalizace v kvantové elektrodynamice Hinterleitner Klusoň
11.00-12.30 Samuel Valach Supersymetrie v TTbar deformovaných teoriích von Unge Wulff
13.00-14.30 Martina Bártová BRST symetrie a Wardova identita v QED s 't Hooftovou-Veltmanovou kalibrací Bering von Unge
14.30-16.00 Jakub Kolář Studium vybraných oddělených zákrytových dvojhvězd Zejda Janík

Druhý den SZZ 29.6.2021

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 Jan Revenda

Nízkodimenzionální spinové systémy s lokální bází typu singlet-triplet

Chaloupka Munzar
9.30-11.00 Andrej Roštek

Modelování jevů před nanosekundovým elektrickým průrazem ve vodě

Bonaventura Viegas
11.00-12.30 Petra Vargová

Jiskrový výboj pro elektrochemické senzory

Hoder

Navrátil

13.00-14.30 František Zažímal

Magnetické vrstvy nano-oxidů železa pro aplikace v tištěné elektronice

Homola Tuček
14.30-16.00 Dario Cipciar

Studium iontové a elektronové teploty v okrajové oblasti plazmatu na zařízení typu tokamak

Trunec Horáček
16.00-17.30 Pavol Matej

Studium struktury nanolaminátních tenkých vrstev tvořených kovem, uhlíkem a bórem připravených v průmyslových depozičních podmínkách

Vašina Sochora

Program Biofyzika

 • 8.7. v posluchárně F3 (příprava v F4), 1 studující, komise: prof. Kozelka, doc. Kubíček, prof. Mornstein, dr. Hemzal
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.30-10.00 Jana Jágriková Validace metrik pro hodnocení kvality fMRI dat Mikl Jiřík

Program Učitelství fyziky pro střední školy

Písemná část zkoušky se bude konat dne 24.6.2021 v 9.00 v učebně Fs1.

 • 30.6. v posluchárně F3 (příprava v F4), 4 studující, komise: doc. Lacina, doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Navrátil, dr. Nečas
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
8.00-9.30 David Daniš Paradoxy teorie relativity Jurmanová Svobodová
9.30-11.00 Stanislav Tlapák Experimenty v optice pro dvojí čtení Jurmanová Bochníček
11.00-12.00 Kateřina Peřinová pouze ústní část    
13.00-14.00 Vladimíra Šťastná pouze ústní část    

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info