Státní závěrečné zkoušky únor 2024

9. 1. 2024

Bez popisku

Magisterské studijní programy

Obhajoba diplomové práce i další ústní části zkoušky budou na sebe navazovat ve stejný den. K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.

Program Fyzika

  • 14.2. v učebně F-Lenc, 2 studující, komise: prof. Tyc, prof. Munzar, prof. Werner, doc. Chaloupka, doc. Dubroka, doc.Zejda, doc. Dvořák
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent

9.00-11.00 (příprava od 8.00)

Bc. Kateřina Neumannová Mira variable stars in globular clusters Paunzen Janík

11.00-13.00 (příprava od 10.00)

Bc. Katarína Porubčanová Struktura polovodičových mikrokrystalů na mřížkově nepřizpůsobeném substrátu Meduňa Mikulík

Program Učitelství fyziky pro střední školy

  • 9.2. v 9.00 v učebně F-Lenc, písemná část zkoušky z didaktiky fyziky
  • 12.2. v učebně F-Lenc, 2 studující, komise: doc. Lacina, prof. Munzar, prof. Musilová, doc. Bochníček, doc. Navrátil, dr. Nečas
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
14.00-16.00 (příprava od 13.00) Bc. Leona Buchal Žákovské experimenty pro výuku fyziky s využitím mobilního telefonu Bochníček Navrátil
16.00-18.00 (příprava od 15.00) Bc. Veronika Kolaříková Výklad H - R diagramu Štefl Krtička

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info