Ústavy fyziky a vědecko-výzkumná centra


 

Ústav fyzikální elektroniky

Ústav fyzikální elektroniky má více než 50 let zkušeností v oblasti výzkumu nízkoteplotního plazmatu za atmosférického tlaku a také v oblasti magnetronového naprašování.

Mezi hlavní oblasti činností patří výzkum a vývoj aplikací nízkoteplotního plazmatu a ionizovaných plynů (na teoretické i experimentální úrovni), plazma-chemické reakce v teplotně nerovnovážném plazmatu a povrchové interakce plazmatu, plazma v kapalinách a depozice tenkých vrstev.

Ústav fyzikální elektroniky je plně vybaven nejmodernějšími přístroji a je tak schopen reagovat na potřeby partnerů z oblasti průmyslu i výzkumných organizací, a to zejm. v oboru pokročilých nanomateriálů.

Ústav fyzikální elektroniky nabízí čtyřletý doktorský studijní program zaměřený na základní i aplikovaný výzkum v oblasti teplotně nerovnovážného plazmatu.

Adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, Pavilón 06, 07
Web: https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/prirodovedecka-fakulta/312030-ustav-fyzikalni-elektroniky

prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

ředitel ústavu – Ústav fyzikální elektroniky

e‑mail:

Petr Vašina získal titul Ph.D. v roce 2005 z Université Paris-Sud v oboru „Waves and Matter“ a Masarykovy Univerzit\ v oboru Fyzika plazmatu. Na Masarykově univerzitě pracuje od roku 2004. V současné době je profesorem na ústavu fyzikální elektroniky. Jeho hlavní výzkumné oblasti jsou studium elementárních procesů ve výbojích, diagnostika a modelování reaktivního plazmatu, studium hybridního procesu depozice PVD-PECVD a jeho aplikace pro depozici tenkých vrstev, vysokovýkonné impulsní magnetronové naprašování a depozice nanostrukturovaných kompozitních materiálů.

Lidé Projekty


 

Ústav fyziky kondenzovaných látek

Výzkum na Ústav fyziky kondenzovaných látek je soustředěn na vybrané materiály a struktury, zejména na jejich optickou odezvu a strukturní vlastnosti. Zabýváme se především vybranými kovy, polovodiči a izolátory, a to v jejich objemové podobě, nebo jako složkami vrstevnatých struktur. Optickou spektroskopii v širokém oboru (od daleké infračervené do ultrafialové oblasti) používáme ke studiu vibračních a elektronových stavů a jejich interakcí, např. ve změnách optické odezvy s teplotou. Strukturní vlastnosti jsou studovány hlavně rentgenovou difrakcí a reflexí. Největší pozornost věnujeme nízkorozměrným polovodičovým strukturám, vysokoteplotním supravodičům, multivrstvám kov-polovodič-izolátor a polymerům.

Výuka ústavu spočívá v základních a specializovaných kursech fyziky, rozsáhlých praktických kursecha zčásti v kursech teoretické fyziky. Ústav rovněž realizuje výuku v mezifakultním studiu fyzikálního inženýrství a v bakalářském a magisterském studiu optometrie. Na ústavu funguje laboratoř polovodičových technologií s čistými prostorami, podporovaná firmou ON Semiconductor CR, používaná především k výukovým účelům. Ústav rovněž organizuje výuku biofyziky a má k dispozici biofyzikální laboratoř.

Location: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, Pavilón 09
Web 1: www.physics.muni.cz/ufkl
Web 2: https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/prirodovedecka-fakulta/312020-ustav-fyziky-kondenzovanych-latek

 

prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

ředitel ústavu – Ústav fyziky kondenzovaných látek

e‑mail:

Dominik Munzar získal doktorský titul PhD ve fyzice pevných látek na Masarykově univerzitě v roce 1994. Na MU působil postupně jako vědecký pracovník, od roku 2003 jako docent a od roku 2017 jako profesor ve fyzice kondenzovaných látek. V letech 1997 až 1999 absolvoval postdoktorandský výzkumný pobyt na MPI for Solid State Research (Stuttgart, Německo). V roce 2015 se stal ředitelem Ústavu fyziky kondenzovaných látek. Jeho výzkum je zaměřen na elektronovou strukturu a optickou odezvu polovodičů, nanostruktur, vysokoteplotních supravodičů a dalších oxidových materiálů se silně korelovanými elektrony, a též na mechanismy supravodivosti v těchto materiálech.


 

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Výzkumná činnost Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky se dá rozdělit do následujících oblastí:

  • astrofyzika hvězd a mezihvězdného prostředí
  • astrofyzika vysokých energií
  • fyzikální vzdělávání
  • kvantová gravitace
  • matematické struktury pro teoretickou fyziku
  • vlnová a částicová optika

Široká škála oblastí výzkumu na ústavu zajišťuje výuku odborníky s aktuálním přehledem a hlubokým porozuměním dané problematice. 

Adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, Pavilon 06

prof. Rikard von Unge, Ph.D.

ředitel ústavu – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

e‑mail:

Lidé Projekty Výzkumné skupiny


 

V&V centrum CEPLANT

Výzkumné a vývojové středisko pro nanotechnologie a povrchové úpravy plazmatem bylo založeno v prosinci 2010 na Katedře fyzikální elektroniky, Masarykovy univerzity v Brně a bylo vybudováno na 50 leté tradici aplikovaného výzkumu fyziky plazmatu na ústavu fyzikální elektroniky, která trvala déle než 50 let, což přineslo několik inovací úspěšně přenesených do průmyslu.

Infrastruktura CEPLANT byla vybudována díky Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR v letech 2010–2014 (celkový rozpočet činil 8,5 milionu EUR). Od roku 2015 je CEPLANT částečně financován z Národního programu udržitelnosti z českého státního rozpočtu a dalších národních či mezinárodních programů financování. Díky mezinárodní orientaci CEPLANTu se mezinárodní fondy v posledních letech postupně zvyšují.

Location: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, Pavilion 06, 07
Web: www.ceplant.cz

prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

Ředitel V&V centra CEPLANT

e‑mail:

Mirko Černák získal titul Ph.D. titul z fyziky na Univerzitě Komenského v roce 1985. Kromě toho má postdoktorandské zkušenosti ze zahraničních univerzit (Nagoja Institute of Technology, Japonsko, Shizuoka University, Hamamatsu, Japonsko a CNRS, Paříž, Francie). Od roku 2003 je profesorem fyziky plazmatu na Masarykově univerzitě. V současné době je ředitelem V&V centra CEPLANT na Masarykově univerzitě. Prof. Černák se zaměřuje především na fyziku plazmatu, plazmovou chemii, aplikovanou elektrostatiku, základní a aplikovaným studiem mechanismu výbojů za atmosférického tlaku.