Články

Konkrétní fyzikální témata Historie fyziky Širší aspekty fyziky Pedagogické otázky

Konkrétní fyzikální témata

Několik příkladů využití elektronických snímačů mechanických veličin při výuce.
Bochníček Z 2017 In Veletrh nápadů učtelů fyziky 22, sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého
PDF
Klasické experimenty z mechaniky s neklasickým měřením.
Bochníček Z 2017 In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8, sborník z konference. Kašperské Hory
PDF
Několik poznámek o povrchovém napětí.
Bochníček Z 2016 Několik poznámek o povrchovém napětí. In Tomáš Miléř, Jan Válek. Veletrh nápadů učtelů fyziky 21, sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, s. 15-20. ISBN 978-80-210-8465-0.
PDF
Lineární halogenová žárovka jako mocný zdroj pro fyzikální experimenty.
Bochníček Z 2015 Linear halogen bulb as a powerful light source for physics experiments. Eur. J. Phys. 36 065001
PDF
Exprimentální studium náhlého zmrznutí podchlazené vody.
Bochníček Z 2014 Experimental study of sudden solidification of supercooled water. Physics Education 49 326
PDF
Jednoduché zobrazení rychlosti na vozíčkové dráze
Polácek L, Navrátil Z 2014 A simple velocity visualization on a dynamics track. Physics Education 49 279
PDF
Teplotně-citlivé fólie ve fyzikálních experimentech
Bochníček Z, Konečný P 2014 Thermal sensitive foils in physics experiments. Physics Education 49 419
PDF
Vizualizace infračerveného záření užitím teplotně citlivých fólií
Bochníček Z 2013 The visualization of infrared radiation using thermal sensitive foils. Physics Education 48 607
PDF
Studium Planckova zákona malým mřížkovým USB spektrometrem
Navrátil Z, Dosoudilová L, Jurmanová J 2013 Study of Planck's law with a small USB grating spectrometer. Physics Education 48 289
PDF
Lissajousovy obrazce kreslené Blackburnovým kyvadlem na fosforescenční fólii
Navrátil Z, Poláček L 2013 Lissajous figures drawn by a Blackburn pendulum on phosphorescent foil. Physics Education 48 282
PDF
Jaká je reálná účinnost žárovky?
Poláček L 2012 What is the real efficiency of bulbs? Physics Education 47 551
PDF
Amatérská videokamera jako detektor infračerveného záření
Bochníček Z 2008 An amateur video camera as a detector of infrared radiation? Physics Education 43 51
PDF
Pozorování barev a spekter z dataprojektoru
Navrátil Z 2007 Observing colours and spectra produced by a digital projector. Physics Education 42 232
PDF
Proč můžeme vidět viditelné světlo?
Bochníček Z 2007 Why can we see visible light? Physics Education 42 37
PDF
Poznámka k analogii stacionární kvantový stav - stojatá vlna na struně PDF
Lokalizovaný elektron, stojaté vlnění na struně a kvantování energie PDF
Fyzika dopravní nehody PDF
Perrinova analýza Brownova pohybu jako první důkaz částicové struktury látek PDF
Co víme a co nevíme o vesmíru PDF
Optika CD přehrávače PDF
Chůze z pohledu fyzika Word
Energetická abeceda pro začátečníky PDF
Jaderná energetika: rizika a alternativy PDF
Lze zobrazit atomovou strukturu látky? PDF
Doping a fyzika PDF
Kvantové vlastnosti elektromagnetického záření PDF
Fotoelektrický jev PDF
Comptonův jev PDF
Ideální plyn (v gymnaziálním kurzu fyziky) PDF
Případ s chatou PDF

Historie fyziky

Vznik a vývoj termodynamiky PDF
Sadi Carnot a jeho příspěvek k termodynamice PDF
Atom - od hypotézy k jistotě PDF
Brownův pohyb jako důkaz částicové struktury látek PDF
Deset kroků do mikrosvěta PDF
Stavba atomu – od prvních spekulací k Bohrovu modelu PDF
Od objevu atomového jádra k jeho proton–neutronové struktuře PDF
Bohrův model atomu PDF
Ernest Rutherford – Newton atomové fyziky PDF
Galileo Galilei PDF
Galileiho studium volného pádu PDF

Filozofické, kulturní a společenské aspekty fyziky

Descartes a Pascal - svár rozumu a srdce PDF
Fyzika a její lidé PDF
Princip relativity v proměnách věků PDF
Otázky nad energií PDF
Mystérium svobodné vůle PDF
Spor fyziků o povahu vědy a světa PDF
Rodí se nová smlouva? PDF

Pedagogické otázky

Tři roky na Křenové PDF
Aktuální problémy českého fyzikálního vzdělání PDF
Jsou didaktické technologie nejnaléhavějším problémem fyzikálního vzdělávání? PDF
Poznámka k popularizaci kvantové mechaniky PDF
Cesta k přírodovědné gramotnosti PDF
K hodinové dotaci gymnaziálního kurzu fyziky PDF
Gymnaziální fyzika mezi rámcovým a školním vzdělávacím programem PDF
TIMSS 2007 – poučení z krizového vývoje? PDF
Učebnice
Novotný J, Jurmanová J, Geršl J a Svobodová M (2005) Multimediální učebnice teorie relativity. Masarykova univerzita. Brno.

Text bez animací (PDF) Celá učebnice (ZIP, 435 MB)