Biofyzika

Výzkumná skupina na Ústavu fyziky kondenzovaných látek

Obor Biofyzika je na Přírodovědecké fakultě MU soustředěn na dvě základní témata tohoto hraničního oboru, jako jsou fyzikální zákonitosti významné pro základní biologické děje a působení fyzikálních faktorů na organismy a jejich složky. Zvláštní pozornost je věnována studiu konformace a fyzikálně­‐chemických vlastností nukleových kyselin a bílkovin, jejich vzájemných interakcí, interakcím s dalšími nízkomolekulárními biologickými látkami (zejména s kancerostatiky) a vlastnostem biomakromolekul ve fázových rozhraních. Obor je také zaměřen na studium působení fyzikálních činitelů vnějšího prostředí (ultrazvuku, elektromagnetického pole, plasmatu, UV a ionisujícího záření) na biologické objekty. K využívaným metodám patří zejména: spektroskopie (cirkulární a lineární dichroismus, fluorescence, NMR, Röntgenová difrakce a Ramanův rozptyl), kalorimetrie, elektrochemické metody (impedanční spektroskopie, voltametrie, pulsní polarografie), elektroforéza, metody radiační biofyziky a počítačové modelování struktur biologicky významných molekul, cytometrie s vysokým rozlišením. Snažíme se také posouvat limity detekovatelných hladin sledovaných látek pomocí metody TIRE (Total Internal Reflection Ellipsometry) na plazmonových strukturách. Aplikace v podobě biosenzorů byly tématem i jedné ze škol projektu TWINFUSION.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info