Fyzikální vzdělávání

Výzkumná skupina na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky

Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc. 

Těžištěm činnosti pracovní skupiny jsou aktivity spojené s teorií a praxí fyzikálního vzdělávání, zejména:

  • výuka disciplín úvodních kurzů obecné fyziky, teoretické fyziky a matematiky, shrnujících/přehledových předmětů (bakalářské a magisterské repetitorium fyziky) a motivačních předmětů (včetně vývoje, konstrukce a údržby demonstračních experimentálních zařízení),
  • autorská, editorská a recenzní činnost v oblasti fyzikálního vzdělávání,
  • kritická analýza aktuálních reforem, koncepčních změn a organizačních opatření v českém fyzikálním vzdělávání, rozbor učebnic, podpůrných textů a dalších fyzikálně-pedagogických materiálů,
  • tvorba (alternativních) způsobů výkladu založených na fyzikální korektnosti případných elementarizací a využívajících fyzikálně-historické aspekty k ilustraci co nejširších vnitřních i vnějších věcných souvislostí, zejména integrujících fyzikálních idejí,
  • popularizační a osvětové aktivity zaměřené na středoškolské studenty a jejich učitele i širší veřejnost, přednášky, přípravné kurzy pro řešitele vyšších kategorií FO, vyrovnávací matematicko-fyzikální soustředění pro začínající studenty fyziky na MU, vedení prací SOČ, …

Členové skupiny

Jiří Bartoš, Martin Černohorský, Michael Krbek, Aleš Lacina, Jana Musilová, Pavla Musilová, Vladimír Štefl, Tomáš Tyc