Optické vlastnosti pevných látek

Výzkumná skupina Ústavu fyziky kondenzovaných látek
TERS

Naše výzkumná skupina zkoumá vlastnosti pevných látek řadou optických metod.

Techniky

  • spektroskopie (ve viditelné, infračervené a ultrafialové oblasti)
  • elipsometrie (včetně TIRE)
  • Ramanský rozptyl, fotoluminiscence

Výzkumná témata

Elektronové a magnetické vlastnosti materiálů s fázovými přechody

Zabýváme se základním výzkumem materiálů oxidů přechodových kovů se silně korelovanými elektrony, které vykazují různé fázové přechody, jako např. feromagnetismus, antiferomagnetismus, vysokoteplotní supravodivost a přechod kov-izolátor. Změny elipsometrických spekter v okolí fázových přechodů poskytují důležité informace o mikroskopických mechanismech těchto jevů. Využíváme experimentálního zařízení CEITEC NANO, jak pro charakterizaci materiálů (elipsometrie, magnetometrie), tak pro jejich depozici (pulsní laserová depozice).

Kvantové tečky

Vázané stavy elektronů a děr vyskytující se v kvantových tečkách (quantum dots, QD) mohou představovat zdroje fotonů pro telekomunikační účely, další aplikace se nabízejí v kvantových informačních technologiích. Studujeme vlastnosti světla emitovaného kvant. tečkami a od r. 2017 s podílíme na vývoji pamětí na nich založených.

Organické polovodiče a molekulární magnety

Zabýváme se přípravou a strukturní analýzou tenkých vrstev organických polovodičů a jednomolekulárních magnetů.

Plasmonicky zesílený Ramanův rozptyl

Pomocí přesně naladěných nanočástic je možné zesílit Ramanský signál z vybraných molekul o několik řádů. Speciálně vytvořené hroty pro rastrovací mikroskopii (SPM) umožňují identifikovat jednotlivé molekuly s nanometrovým rozlišením.