Základní informace

Jsem (od 24.2.2003) zaměstnancem Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky na Masarykově univerzitě v Brně.

Aktuality

9.8.2023
Počty registrovaných studentů pro předměty garantované UTFA pomocí prezentátoru v IS
4.8.2023
Valení kužele bez prokluzování po vodorovné rovině.
22.6.2023
Simulace pro cyklickou voltametrii, Butler-Volmerova okrajová podmínka
26.4.2023
Kolokvium F4260
6.4.2023
Obrázky k příkladu ze cvičení k F4082. Elektrostatický potenciál pro zadané okrajové podmínky a přibližné určení okrajové podmínky pomocí Fourierovy řady.
2.1.2023
Pomocí aplikace prezentátor v IS lze získat počty zaregistrovaných studentů.
2.12.2022
Deformace válce na sféru
1.8.2022
Pomocí aplikace prezentátor v IS lze získat počty zaregistrovaných studentů.
16.6.2022
3D model kladkostoje na obruči.
2.5.2022
Intenzita elektrostatického pole pro bodový náboj umístěný vně dokonale vodivé sféry
29.3.2022
Jeden z rozkladů krychle na 6 simplexů
3.12.2021
Vývoj složitých vlnoploch s počátečním tvarem hypo-, či epitrochoidy v Maxwellově rybím oku: jednodušší uzavřená křivka, komplikovanější uzavřená křivka.
12.11.2021
Volně rotující tuhá tělesa: dva hmotné body spojené nehmotnou tyčí a homogenní válec.
5.11.2021
Šíření vlnoplochy emitované z elipsy
25.10.2021
Vztažné soustavy a soustavy souřadnic pro kolo železničního vagónu (vykreslováno ze soustavy (\(O'';x'',y'')\))
20.10.2021
Fokální křivka pro elipsu, ve speciálních případech degeneruje zde.
17.10.2021
Fokální křivka pro parabolu, vizualizováno pomocí animace
7.10.2021
Animace Frenetova trojhranu pro šroubovici
30.9.2021
Vizualizace části řešení příkladu z druhého cvičení - kardioida
21.9.2021
Částice v homogenním gravitačním poli uvězněná v krabici, jiné počáteční podmínky a parametry
16.9.2021
Hypotrochoida
30.4.2021
Geodetiky v Randersově metrice: Standardní Riemannova metrika \(\alpha\) na \(\mathbb{R}^2\), vnější derivace 1-formy \(\beta\) je konstantní 2-forma.
27.4.2021
Geodetiky v Randersově metrice: Riemannova metrika \(\alpha\) na \(\mathbb{R}^3\) je konstantní, vnější derivace 1-formy \(\beta\) je konstantní 2-forma.
23.4.2021
Zápočtové příklady z Diferenciálního a integrálního počtu na varietách F6420
20.4.2021
Animace bodů ve fázovém prostoru částice při svislém vrhu v homogenním gravitačním poli
30.3.2021
Vizualizace kmitového módu struny
21.3.2021
Využití vnější algebry pro operace s body a přímkami v rovině a také analogicky s body a rovinami v prostoru
3.3.2021
Postupně zveřejňované části skript pro F4260 Úvod do variačního počtu
10.11.2020
Animace pohybu a silový diagram matematického kyvadla. Gravitační síla působící na hmotný bod na konci nehmotné tyče je červeně, tahová síla, kterou působí tyč je modře, jejich výslednice je zeleně.
3.11.2020
Animace kola valícího se po kružnici v rovině jako aplikace kinematiky.
30.10.2020
Animace pro příklad 4:20 z HRW, řešení \(\phi=\pi/3\) a řešení \(\phi=-\pi/3\).
17.8.2020
Počty registrovaných pro předměty ÚTFA k dnešku vytažené pomocí prezentátoru jsou zde.
16.5.2020
Zobrazení Weierstrassovy eliptické funkce \(z \mapsto \wp (z,\omega_1,\omega_2)\) pro dva speciální případy: ekvianharmonický a lemniskatický.
27.4.2020
Grafy pro lineární anténu: časová střední hodnota zářivého výkonu pro celistvý násobek půlvlny, impedance antény v závislosti na násobku půlvlny a nakonec ještě animace spojitě se měnící časové střední hodnoty zářivého výkonu, pro poločíselné hodnoty 1/2 až 5 znázorněná v prvním obrázku.
16.4.2020
Numericky spočtený elektrostatický potenciál metodou konečných prvků. Výsledek je znázorněn jako interaktivní X3D grafika.
16.4.2020
K příkladu z 14.4. ještě rozložení plošné hustoty náboje na obou polosférách. Úvodní pohled je shora na "severní pól".
14.4.2020
Elektrostatické pole vně dvou oddělených vodivých polosfér držených na opačných potenciálech (bokorys)
26.3.2020
Animace pohybu nabité částice v poli magnetického dipólu, kinetická energie částice se zachovává.
23.3.2020
Co je zobrazeno na tomto obrázku? Vodítkem by mohl být název souboru ...
22.3.2020
Aktualizace materiálů k F4082 Elektrodynamika a teorie relativity STREL, Aktualizace skript, domácí přednášky uložené v IS a programy v Pythonu
10.12.2018
Geometrie Hamilton-Jacobiho rovnice, poznámky k dávno pronesenému semináři
24.4.2018
Podmínky pro zápočet z Variačního počtu a zápočtové příklady, přidávám rovněž zdrojový soubor pro překlad pdfLaTeXem
22.3.2018
Znázornění sférických funkcí v sférickém grafu.
15.3.2018
Dávný seminář o izomorfizmu \(\mathrm{sp}(4) \cong \mathrm{so}(5)\).
17.9.2017
Programy ilustrující využití Pythonu pro nalezení kořene transcendentní rovnice, integraci pohybových rovnic na příkladu matematického kyvadla a Keplerovy úlohy, simulaci plynu v 2D, kmitové módy kruhové membrány ...
14.9.2017
Prezentace o diferenciálním a integrálním počtu pro Přípravný kurz ke studiu F0010.
11.9.2017
Prezentace o kombinatorice pro Přípravný kurz ke studiu F0010.
19.4.2017
Vizualizace kontaktní struktury v prostoru.
1.3.2017
Nabitá sféra v homogenním elektrickém poli.
11.11.2016
Polární rozklad Lorentzovy grupy na ortogonální část a vlastní Lorentzovu transformaci.
4.5.2016
Zadání zápočtových úloh z variačního počtu, přikládám zdrojový kód v LaTeXu
22.4.2016
Mé poznámky ke včerejšímu semináři
12.3.2016
Částice na kružnici - znázornění pravděpodobnosti
22.2.2016
Animace pohybu ve fázovém prostoru
22.1.2016
Cliffordův torus
24.10.2015
Kmity uzavřené struny
16.9.2015
Kombinatorika, prezentace pro přípravný kurz ke studiu
24.5.2015
Normální módy, animace
19.5.2015
Podmínky pro zápočet z Variačního počtu a zápočtové příklady, přidávám rovněž zdrojový soubor pro překlad pdfLaTeXem (vyžaduje úplnou a novější distribuci TeXu, třeba TeXLive 2013 a výš)
14.4.2015
Mandelbrotova množina
8.4.2015
Důkaz Weylovy věty pomocí Bonnet-Myersovy věty, jedná se o charakterizaci kompaktních grup pomocí jejich algeber (dokázána je i verze Bonnet-Myersovy věty).
21.11.2014
Poznámky o abstraktních kořenových systémech.
21.4.2014
Vedení tepla v izolované tyči
28.3.2014
Spinory a Minkowského prostoročas
24.10.2013
Sbírka úloh z teoretické mechaniky v angličtině, relevantní jsou zejména poslední dvě kapitoly
11.9.2013
Goniometrie a trigonometrie spolu s ilustrujícími animacemi pro přípravný kurz ke studiu
30.1.2013
Některé rovinné křivky spolu s animacemi jejich konstrukce
28.10.2012
Výpočet matice hustoty harmonického oscilátoru v souřadnicové reprezentaci – pro cvičení Statistická fyzika a termodynamika
13.9.2012
Přednáška o diferenciálním a integrálním počtu – pro přípravný kurz ke studiu
23.5.2012
Řešení jednorozměrné vlnové rovnice vysvětlené pomocí diferenciálních forem
10.11.2011
Gradient, rotace, divergence vysvětlené pomocí diferenciálních forem
15.9.2011
Přednáška o geometrii – pro přípravný kurz ke studiu
23.2.2011
Příklady do F6420 – Diferenciálního a integrálního počtu na varietách a jeho aplikace ve fyzice
4.10.2010
Kritérium kompaktnosti pro podmnožiny v euklidovském prostoru
15.9.2010
Exponenciála a logaritmus
28.4.2010
Jordanův normální tvar
12.4.2010
Poznámky k centrálně symetrickým řešením Einsteinových rovnic
15.3.2010
Riemannova zeta- funkce
14.10.2009
Animace volného pádu vyrobená pomocí Povray a Mencoder
13.10.2009
Animace Frenetova trojhranu šroubovice vyrobená pomocí Povray a Mencoder
6.10.2009
Animace Frenetova trojhranu šroubovice vyrobená v Maplu
10.9.2009
Komplexní čísla, přednáška a příklady pro přípravný kurz ke studiu
5.5.2009
Geodetiky na sféře a jejich pullback lze vidět na animaci
7.4.2009
Zápočtové úlohy do diferenciálního a integrálního počtu na varietách F6420
15.10.2008
Formulace a důkaz Cartanovy-Dieudonného věty: každá izometrie vektorového prostoru V je složením nejvýše dim V zrcadlení.
23.9.2008
Vázané stavy pionu v Coulombově poli jádra
12.1.2007
Animace Kleinovy láhve
9.11.2006
Moellerův rozptyl pro QED
8.6.2006
Putty pro Symbian 60
3.5.2006
Aktualizace kmitů kruhové membrány pro M4100
26.4.2006
Animace struny pro M4010
24.5.2005
Obrázky a animace všech kvadrik
29.4.2005
Kmitání kruhové membrány pro Rovnice matematické fyziky
2.2.2005
sl(3) s pomocí MetaPostu
2.4.2004
Vystoupení na semináři, k dispozici rovněž zdrojový kód v LaTeXu.
29.12.2003
Pracovní verze skript z lineární algebry, také jako PDF
11.12.2003
Špejle ve vodě.
24.10.2003
Slidy ze semináře ústavu, taky zdrojový kód
20.10.2003
Je k dispozici tabulka velkých a malých písmen řecké abecedy.
29.9.2003
Poznámky ze semináře o Cliffordově algebře v PostScriptu a klikací PDF
8.9.2003
Obrázky reálných kvadrik pro skripta z algebry. Starší verze některých prohlížečů PDF nezobrazují správně rastrovou grafiku.
9.10.2002
Dizertační práce klikací PDF a pro tisk PS (obálka a první strana zvlášť jako PDF a PS)
25.9.2002
Skripta prof. Krupky Matematické základy obecné teorie relativity ve formátu gzipped PostScript
6.12.2002
PDF soubor z vystoupení na semináři institutu
1.7.2002
Poster z Toruně
20.3.2002
Projekce v Maple
15.3.2002
Moje diplomová práce z roku 1998 v PDF
28.2.2002
Staré domácí úlohy z lineární algebry z roku 2000 jako PDF a PS.
4.1.2002
Příklady z funkcí komplexní proměnné optimalizované na prohlížení a pro tisk.
5.12.2001
Nějaké úlohy na integrování z roku 2001 v Postscriptu.
17.9.2001
Přednáška o vývoji názorů na strukturu atomu od antiky po Avogadra ve formátu PDF

Michael Krbek


Název:
index.shtml
Poslední změna:
21.09.2023 , 09.37